Skip to main content Bamadaba  bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du

A - a

à -la-, lá, -lan-, lɔ́, -na-, ná, -nan-, nɔ́, rɔ́, y', yé
à 100 % pélepele
à bord gɔ́dɔgɔdɔgɔdɔ
à caractères fins mìsɛn
à cause nɔ̀fɛ̀
à cause de bólo, kámà, kánmà, kósɔ̀n
à contre-coeur bólolatigɛtɔ
à côté kɛ̀rɛfɛ̀
à côté de dáfɛ̀
à croissance rapide mɔ̀duman
à cul tout nu jùlankolon
à dents cachées tusɛɛ
à dire fɔ́ta
à double tranchant dáfìla, dáfìla
à faire kɛ́ta
a fortiori kɛ́rɛbɛtɛ
à graine kìsɛma
à grands pas jàasajáasa
à jamais ábada, hábada
à jeun súntɔ
à l'âge de pondre kílidalama
à l'aveugle kùnfɛ̀
à l'écart dànna
à l'endroit de jùlá
à l'envers kɔ́
à l'étourdie ŋánamaŋanama, ŋɛ́nɛmɛŋɛnɛmɛ
à l'étranger kɔ́kàn
à l'extérieur kɔ́kàn, kɔ́kàn
à l'improviste páro
à l'occasion de sènfɛ̀
à l’intérieur kɔ́nɔ
à la bouche nauséabonde dátoli
à la disposition de bólokɔrɔ
à la hâte hàrabaharaba, hàrabaharaba, hàrakaharaka
à la mode sángama
à la nuit súrɔ, súrɔ
à la place de nɔ̀kàn, nɔ̀ná
à la poitrine abondante kɔ́gɔfa
à la poursuite nɔ̀fɛ̀
à la recherche de kɔ́
à la suite de nɔ̀ná
à la tête de kùnná
à la tête rasée kùngana
à la va-vite gàlabagalaba, gàrabagaraba
à large encolure kánba
à longue terme kùntaalajan
à longues tirades ŋáraa
à moitié mûr gána, gánamasan
à ouverture dáma
à pareil moment ɲɔ̀gɔntuma
à part dànma, dànna
à part ça kɔ́ntɛ̀
à parts égales kɔ́fasa
à peine dɔ́rɔn
à pied háwusatɛrɛn
à plat pánpalan, pánparan
à plus fort raison sàngó, sànkó
à plus forte raison jàngó, jànkó
à profusion bórobara
à propos de kùnkàn
à proximité nàgakɔ́rɔ
à qui il revient de parler kúmatigi
à succès sángatigi
à tort et à travers ŋánamatan
à toute allure félewu, gólogala
à travers cɛ́
à vendre fèereta
à vive allure fálaki, fálakifalaki
A.dudgeonii ŋɔ́nifin
abaisser lábiri, màbíri, màjìgin, nábiri, sùuli
abajoue dáfuruku
abajoue de singe kènken, nkènken
abandon bìla, còngancongan, còngocanga, fòlofolo
abandonné súre, súre
abandonné à lui-même bìlansenfɛ
abandonner bàn, bìla, dìɲɛ, fòlofolo, jɛ̀n, láfìli, náfìli, nɔ̀bìla
abasourdir dàbaliban, máma
abats kɔ́nɔnafɛn
abattement nídegun
abattoir báganfagayɔrɔ
abattre fàa, fàga, npàgi, npàgon, pàgi, pàgon, pìripaago, pìripago, yáalon, yálon
abattre à grands coups pìripaago, pìripago
abattre d'un coup fàro, fàron, pàgo, pàro, pàron
abbé lábe
Abboticine abotisini
abcès fúnu, fúnubana, fúnun, súmuni, sùmunin
abcès au pied sènfunu
abcès dentaire sùmu
abcès profond fàrakɔrɔdon
abdomen jùbara
Abdoulayebougou Abudulayibugu
Abeïbara Abeyibara
abeille dí, díden, díkisɛ
Abidjan Àbíjàn
abondance bònya, sàaso, sàasɔ
abondant bòn, cá, cáman
abonder bɔ̀rɔbɔ̀rɔ, nkàsaki
abonné bákurumasanna
aborder bɛ́lɛn
abords dá, dáfɛla, kɛ̀rɛnkɛrɛn
abords du mortier kòlonsen
abords du puits kɔ̀lɔnda
aboyer kúle, kúlo, wówo
Abraham Abarahamu, Ábrahamu
abréger sùrunya
abreuvement làmin, nàmin
abreuver lámìn, námìn
abri de la forge fántogo
abroger fàa, fàga
abrus à prière ntènkìsɛdáfín
Abrus.precatorius ntènkìsɛdáfín
abrutir fásan, nálon
abrutissement fásannenya
abscence de protection lákanabaliya, nákanabaliya
absence ntánya
absence d'enfants dénntanya
absence d’enfants wólodenntanya
absence de nom tɔ́gɔntanya
absence de récompense bàrajintanya
absolument féwu, fíyewu, fyéwu, jáati, kɛ́rɛbɛtɛ
absorber mìn
absoudre kàfaara, kàfara, kàfari
abstinence alimentaire dúmunikɛbaliya
abstractif -ya, -yɛ
abstraction jàtebaliya
absurde sábuntan
absurdité kùnntanya
ABT Apekamu
Abuja Abuja
abuser sɔ̀njuguya
Abutilon muticum, Sida grawioides, Sida cordifolia, Jacquemontia tamnifolia bǎ-ká-kɔ́ɔri, bàkɔɔri
Abyssinie Abisini
Acacia ataxacantha, Senegalia ataxacanta kɔ̀rɔtɔ
acacia des oueds nsáajɛba
Acacia macrostachya dòngari, dònkari, dɔ̀ngari, dɔ̀ngɔri, dɔ̀nkari, dɔ̀nkɔri, nà-ń-k'í-ɲìninka
Acacia raddiana bàgifin
Acacia senegalensis dòngari, dònkari, dɔ̀ngari, dɔ̀ngɔri, dɔ̀nkari, dɔ̀nkɔri
acacia seyal nsáajɛ, nsájɛ
Acacia sieberiana bàgijɛ
acacia spirale bàgifin
acacia tannin bàanan, bàganan, bàganan, bùwanɛ, bwànan, bwànɛ
acacia trois griffes ŋɔ́nifin
acacia verek dòngari, dònkari, dɔ̀ngari, dɔ̀ngɔri, dɔ̀nkari, dɔ̀nkɔri
Acacia.nilotica.adansonii bàanan, bàganan, bùwanɛ
Acacia.polyacantha.campylacantha górogoro
Acacia.scorpioides.adstringens bàanan, bàganan, bùwanɛ
Acacia.seyal nsáajɛ, nsájɛ
Acacia.sieberiana nsáajɛba
académie ákademi
Académie africaine des langues ACALAN
Académie malienne des langues AMALAN
accablé de soucis kɔ́nɔganbaatɔ, kɔ́nɔganbagatɔ, kɔ́nɔgwanbaatɔ, kɔ́nɔgwanbagatɔ
accélérer gírin, gòniya, láteliya, náteliya, sóroba, sóronba, téliya
accent sínsin
accepter dìɲɛ, jɛ̀n, jɔ̀, lámìnɛ, mìnɛ, námìnɛ, sɔ̀n
acception wóloma
acception de personne làwoloma, nàwoloma
accès de paludisme súma, súmaya
accès pernicieux jàŋoyi, jàŋɔyi
accès pernicieux de paludisme dàbiɲama, sògoɲama, sònsanɲama
accessoire jàgo, mànfɛn, ɲɔ́gɔlɔn
accident bìnni, kàsaara, màsiba
accident de circulation sírakankasaara
accident involontaire fònna
accident routier tánpɔlima
accident vasculaire jòlitɔnbana
accidenter kàsaara
Accipiter.badius fòrokonin
accommodant nɔ̀gɔman
accomodant màgan
accompagnateur bìlabaa, bìlabaga, bìlasirabaa, bìlasirabaga, bìlasirala
accompagnement balafon ngùsunbala, nkùsunbala
accompagner dànda, dɛ̀ɛndɛɛn, dɛ̀mɛdɛmɛ, dɛ̀ndɛ, dɛ̀ndɛn, dòndò, dòndòn, màntɔ̀n, sènnabɔ́
accompagner comme une mariée kɔ́ɲɔsɛɛnsɛɛn
accompli kútùru
accomplir lábàto, ládinɛ, látiimɛ, nábàto, nátiimɛ, tíimɛ
accomplir scrupuleusement màtárafa
accomplissement d'obligations jɔ̀yɔrɔfa
accord bɛ̀n, bɛ̀nkan, bɛ̀nkola, dànsigi, dìɲɛ, fɔ́kabɛn, fɔ́-kà-bɛ̀n, jɛ̀-ka-bɛn, jɛ̀kabɛn, jɛ̀n, láhidu, láyidu, sárati, sɔ̀n
accord cadre akɔrikadiri
accord écrit bɛ̀nkansɛbɛn
accord verbal jɛ̀makan
accorder dí, dìɲɛ, jɛ̀n
accords d'Alger akɔridalize
accoster bɛ́lɛn
accouchement bánge, mùsokɛlɛ
accouchement difficile bángegɛlɛya
accouchement heureux ɲɛ́suma
accouchement prématuré kɔ̀nkajiginni
accoucher bánge, jìgin, ɲɛ́suma, ɲɛ́yɛ̀lɛ, ɲɛ́yɛ̀lɛn, wólo
accoucher prématurement wɔ̀ɔlɔ
accoucher qqn wólo
accoucheuse tìnminɛmuso
accouplement jɛ̀
accoupler jɛ̀
accroc ɲɛ́ci
accrochage bálan
accroître jíidi, yígiyigi, yíriwa
accueil dúnanjigin, kùnbɛn
accueillir bágu, bàku, bìsimila, dúnanjigin, kùnbɛ̀n, lámìnɛ, námìnɛ
accueillir avec joie ɲɛ́kɔrɔdiya
acculer dámìnɛ, gɛ̀rɛntɛ
accusateur jàlakibaa, jàlakibaga
accusation bìn
accusé jàlakibaatɔ, jàlakibaatɔ, jàlakibagatɔ, jàlakibagatɔ
accuser jàlaki, sèndòn
acerbe dálango, dálango, dámango, dámango
acetaminophène asetaminofɛni
acétate asetate
acétylcystéine asetilisisiteyini
acétylsalicylique asetilisalisiliki
acharné wàtità
achat sànni
achat et vente jàgomafila
acheminement láseli, náseli
acheminer lentement sɛ̀ɛnsɛɛn, sɛ̀ɛnsɛn, sɛ̀nsɛ, sɛ̀nsɛn
achetable sànta
acheter sàn
acheter en gros bàkurubasàn
acheter en totalité bàkurubasàn
acheter pour revendre tìgɛ
acheteur sànbaa, sànbaga, sànnikɛla
achèvement bán, tíla
achever bán, dáfa, dágun, dákala, láse, náse, sènkɔrɔcɛ̀, sènkɔrɔmacɛ̀, tɔ̀láse
achever une oeuvre kùnnatɛ̀mɛ
Achkhabad Ashikabadi
Achras sapota tùbabusi
achromie kàbajɛ, nɔ̀jɛmanbɔ
ACI 2000 Aseyi demili
aciclovir asikulowiri
acide asidi, kùmuman, ntó, ntón
acidité kùmuya
acné nkànfyɛ̀lɛ́, nɔ̀finman
acolyte cɛ̀den
acquérir sɔ̀rɔ
acquérir droit de cité dùgulenya
acquiescer kánnamìnɛ
acquittement jùrusara, lábilali, nábilali
acre kúna, kúna, kúnan, kúnan
acte kɛ́wale, wále, wáleya
acte de décès sàyasɛbɛn
acte de divorce fúrusasɛbɛn
acte de mariage fúrusɛbɛn, fúrusirisɛbɛn
acte de naissance wólosɛbɛn
acte de regarder lájɛli, nájɛli
acte sexuel sɔ̀mi, sùmu
acteur ɲɔ́gɔlɔnbɔla
actif kɛ́nɛ, kɛ́nɛ, kìsɛ, kìsɛman
action kɛ́, kɛ́li
action commise exprès túgukakɛ
action d'arriver séli
action de couper tìgɛli
action de dire fɔ́, fɔ́li
action de donner díli
action de fonder sìgili
action de forger fàga
action de jouer un instrument à percussion fɔ́li
action de laver kòli
action de main bólola
action de manger dúmuni
action de mourir sàli
action de pleurer ɲɛ́jibɔ
action de porter tà
action de poser dáli
action de prendre tà, tàli
action de remplir fá, fáli
action de ruminer myɛ̀ɲimi
action de s'asseoir sìgili
action de sacrifier fàali, fàgali
action de traverser síratɛgɛ, síratigɛ
action hors norme gàlomako
action illicite sìtanɛmako
action importante jìranko
action intentionnelle dábɔnkama, láwulinkama
action orientée -ma
action ostentatoire yɛ̀rɛjirako
action significative jìranko
action volontaire dábɔnkama
activer dádòn, gírin, gódo, gódon, lámàa, lámàga, láɲaga, náɲaga, ɲága
activité mentale 1 -la, -na
activité mentale 2 -lata, -nata
Actophilornis africana bùlukukankɔnɔ
Actophilornis.africana nkɔ̀kukankɔnɔ
actualité bìlako
actuel bìlama
acyclovir asikulowiri
Adansonia digitata nsìra, sìra
adapter bɛ̀rɛbɛ̀n, tɛ́rɛmɛ, tɛ́rɛndɛ, tɛ́rɛntɛ
Addis-Abeba Adisabeba, Adisi Abeba
additif kɛ́fɛn
additif agricole sɛ̀nɛkɛfɛn
addition kàfoli
additionner kàfo, kàsabi
Adéma-PASJ Adema
adénite kɛ̀lɛnkɛ̀lɛn, nkɛ̀lɛnkɛlɛn, nkɛ̀lɛnnkɛ̀lɛn
adénite cervicale kánnakurunin, kánnɔkuru
adénopathie kɛ̀lɛnkɛ̀lɛn, nkɛ̀lɛnkɛlɛn, nkɛ̀lɛnnkɛ̀lɛn
adepte bàtobaa, bàtobaga, bàtubaa, dùnge, tálibe
adhésif mánama
adipeux dóradoradora
Adj→Adj N→N Ptcp→Ptcp -ba, -len, -nin
adjectif qualificatif mànkutu
adjectivateur -man
adjoint dálasigi, dánkan, gúnkan, kánkɔrɔsigi, kɔ́rɔsigi
administrateur kùnnasigi, kùnnasigibaa
administration bìro, bónda, fànga, fàngabulon, kúbe
Administration des Eaux et Forêts ozeforɛ, ozoforɛ, zoforɛ
admirablement búsubɛsɛ
admiration kábakoya, yée, yɛ́ɛ
adolescence súngurunya
adolescent kámalennin
adolescent incirconcis bìlakoroba
adolescente dénnin
adoration bàto, bàtu
adoration de Dieu álabato
adorer bàro, bàto, bàtu
adosser sɛ̀mɛ
adoucir nùgumɛ
Adrar des Ifoghas Adarari-dɛ-ziforasi
adrénaline aderenalini
adresse ádɛrɛsi
adresser téenkun, téngu, téngun, tɛ́ɛnkun, tɛ́gun, tɛ́nkun
adresser la parole kánnabìla, kánnabɔ
adroit bólolandi, bólolandi, bólolateli, bólolateli, bólolatelin, bólolatelin, ɲɛ́nadi, ɲɛ́nadi, ɲɛ́nandi, ɲɛ́nandi, tɛ́gɛlandi, tɛ́gɛlandi
adroit de ses mains ɲɛ́nakegun, ɲɛ́nakegun
adroitement ncányii
adulte báliku, sífin, sífin
adulte alphabétisé bálikukalanden
adulte qui suit les cours d'alphabétisation bálikukalanden
adultère jɛ̀nɛya
adverbe sɛ́mɛntiyalan
adversaire kɛ̀lɛkɛla, kɛ̀lɛkɛɲɔgɔn, kɛ̀lɛɲɔgɔn, lákari, lánkari
aérodrome pánkurunjiginkɛnɛ, pánkurunjiginyɔrɔ
affable dùsumandi, dùsumandi
affaiblir bárikantanya, cɔ́ɔlɔ, fásan, fɛ́gɛnya, láafu, láafu, láfu, láfu, náfu, ncɔ́ɔlɔ, nɔ́gɔfi, nɔ́gɔfin, nɔ́gɔsi, nɔ́gɔsin, sósɔ̀gɔ
affaiblissement fɛ́gɛnya
affaire kó, kóɲɛ, kótigiko, kùnko
affaire aléatoire jàkumadɔgɔ
affaire compliquée bílisaɲagami, bírisaɲagami
affaire d'aujourd'hui bìlako
affaire de femme mùsoko
affaire difficile báara
affaire entre hommes cɛ̀ko
affaire excessive dàmatɛmɛ, dàntɛmɛ
affaire grave kójuguya
affaire importante kógɛlɛn
affaire imprévisible jàkumadɔgɔ
affaire improvisée jàkumadɔgɔ
affaire insignifiante báatarako, bátarako
affaire intéressante kùnkanko
affaire louche dìbidibi
affaire personnel nìko
affaire personnelle yɛ̀rɛko
affaire publique kɛ́nɛkanda
affaires háju, màgo, màko
affamé dámajatɔ, kɔ́ngɔbaatɔ, kɔ́ngɔtɔ, kɔ́ngɔtɔ, súntɔ
affamer kɔ́ngɔ, lákɔngɔ, nákɔngɔ
affectation mɛ̀sɛkɛ
affection màndiya, tìn
affection cutanée korosokarasa
affection d'accouchement wólobana
affection entre frères ou soeurs de même mère sínjiya
affermir sínsin
affilié à la société initiatique kɔ̀mɔna
affilié au société initiatique kɔ̀mɔden
affiloir dádiyalan
affinité búranya
affirmatif sɔ̀nsira
affixe dérivationnel nɔ́rɔńná
affliction dùsulafiliba, kàmikami, kàminkamin
affliger kàmikami, kàminkamin, sɔ̀nja
affluence cáya
affluent bábolo, bólofara
affluer cɛ̀
affolement hàrabaharaba, hàrakaharaka
affoler cáwucawu
affouiller wùgu
affront bàgamako, dɔ́gɔyama
affrontant cánkala, cánkalan
affrontement káta
affronter cánkala, cánkalan
affût en haut d'un arbre gála
affûtoir dádiyalan, dágɛnnan
Afghanistan Afiganisitan, Áfugan, Afuganisitan
afin de sàngó, sànkó
afin que tɛ́sɛ
Afraegle paniculata sàmalemuru
Aframomum.sp ɲámaku
Afrique Áfiriki, Àfrik, Afrika, Áfriki, Afrique, Fàrafinna
Afrique du Sud Afirikidisidi
Afrique noire fàrafinna
Afzelia africana lènge, lènke, lɛ̀ngɛ
Ag Agi
âge sì
âgé kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔlen
âge adulte màaya, mɔ̀gɔya
âge avancé sìjan
Agence Malienne de Presse et de Publicité Amapu
agent wálekɛla
agent blanchissant múgujɛ
agent excessif -nci
agent occasionnel -baa, -baga
agent orange azandoranzi
agent permanent -la, -na
aggraver júguya, láajaba, lájaaba, lájaba, lájɛbɛ
agile gòni, gòni, kólokɛnɛ
agilité kólokɛnɛya, sèndiya, téliya
agir avec hâte et difficulté bàlakabalaka
agir avec peu de sérieux fòlokofalaka
agir brusquement gàrabasa, gàrabaso, gàrabasu, gíribasa
agir discrètement kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir lentement kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir nonchalamment sìilisáala
agir patiemment kɔ̀lɔbɛkɔlɔbɛ
agir sans énergie nànsaalonansaalo
agir soudainement kári
agissement kɛ́wale
agitateur dùgucila
agitation dòn-kà-bɔ́, mɛ̀sɛkɛmɛsɛkɛ, múnumunu, ntántantan, ntóntonton, ɲáɲa, wúli-kà-jɔ̀, wúlikajɔ
agiter fɛ́rɛfɛrɛ, fìiniifaana, fírifiri, fìnifana, pɛ́rɛpɛrɛ, pɛ́tɛpɛtɛ, pípi, píripiri, séri, sɛ́rɛkɛ-sɛrɛkɛ, yígiyigi, yúguba
agiter les oreilles góbogobogobo, gɔ́bɔgɔbɔgɔbɔ
agneau sàgaden
agonie nímakaran, síkara
agonisant bánbaatɔ, bánbagatɔ, nímakarantɔ, sàbaatɔ
agoniser nímakaran
agouti kánsole, kánsoli, kɔ̀ɲinɛ, nkánsole
agrafe en métal kólonin
agrafeuse agarafezi
agrandir láwàra, náwàra, wàra
agréable dí, dúman, hínɛma, mɛ́lɛmɛlɛ, nɛ́ɛmama
agréable à qqn dí
agressif fárin, fárin
agression bìn, bìnkanni, bìnńkànni
agriculteur cíbɔla, cíkɛla
agriculture sɛ̀nɛkɛko
agrume en général lèmuru, lènburu
Aguel'hoc Agelihɔgi, Agelɔgi, Agelɔki
Aguelhok Agelihɔku, Agɛlihɔki
aguerrir lákìsɛya, nákìsɛya
ah hɛ̀n
ah ça! híye
ah non búwɛɛ
ah non! búwɛɛ
ah oui! ɔ̀hɔ, ɔ̀hɔɔ
ah! , áà, ɛ́
Ahmad Ahamadu, Ahmadu, Ámadu, Àmadú, Ámàdu
Ahmeddin Amedini
aide bólomadɛmɛ, bólomagɛn, dɛ̀mɛ, dɛ̀mɛbaa, dɛ̀mɛbaga, dɛ̀mɛɲini, dɛ̀mɛɲɔgɔn, jìgisɛmɛ, nàfalan
aide à l'accouchement tìnminɛ
aider bólodɛ̀mɛ, bólomàdɛ̀mɛ, dègedege, dɛ̀mɛ, jùkɔrɔdòn, jùkɔrɔmadon, jùkɔrɔmadondon, lábɔ, látɛ̀mɛ, látɛ̀mɛn, màdɛ̀mɛ, nábɔ, nátɛ̀mɛ, nátɛ̀mɛn
aider (à -- mà) ɲɛ̀
aider à l'achèvement kùnnatɛ̀mɛ
aider à marcher dɛ̀ɛndɛɛn, dɛ̀mɛdɛmɛ, dɛ̀ndɛ
aider à monter dòndò, dòndòn
aider à porter dɛ̀ɛndɛɛn, dɛ̀mɛdɛmɛ, dɛ̀ndɛ
aïe háayì, húuyì, súu, wáayi, wáayii, wáyi, wáyika, wíka, wóoyi, wúyo
aïeul bɛ́nba
aigle bɔ́nmasa
aigle brun wárasyɛn
aigle martial génekàlan
aigle ravisseur bɔ́n
Aigles du Mali Sàmatasɛgɛ, Sàmatasɛgɛw
aigre kùmu, kùmu, kùmuman
aigrette garzette nkùnanjɛ
aigreur kùmu
aigreurs dùsukunnakaliya
aigrir kùmu, kùmuya, lákùmu, nákùmu
aigu jàlan
aiguille míseli, mísɛli, mísɛ̀li
aiguille à coudre les sacs síriba
aiguille à tricoter sɔ̀gɔlan
aiguisage dádiya
aiguisé dí
aiguiser cɛ̀ɛnkɛ, cɛ̀ɛnku, cɛ̀ɛnkun, dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, dágɛn, gɛ́n
ail làyi, láyi, súmɛ, túmɛ
aile kàma, kàmafura, kàman
ailé kàmama
aimable dùsumandi, dùsumandi
aimant nɛ̀gɛtanɛgɛ
aimant la vie díyabaatɔ, díyabagatɔ
aimé màduman
aimer kànu, kànuya, kɛ́
aîné kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔmanɲɔgɔn, kɔ̀rɔmaɲɔgɔn, ɲɛ́maa, ɲɛ́mɔgɔ, ɲɛ́tigi
aîné du père fàkɔrɔba
aînesse dénfɔlɔya, kɔ̀rɔya
ainsi ɛ̀, íkomi, íkomi, ntàn, ɔ̀, tàn, tànínɔ̀, tànɔ, tèn
ainsi que àn', àn', àní, àní
air fíɲɛ, jí
Air Air
air de danse jánbɛrɛ
air de musique ngùre, nkùre
air de tambour bɔ́nsen, sánfɔli
air de tambour en l'honneur des jumeaux fìlaninbɔn
air des braves ɲàngara, ɲàngaran, ɲànkara, ɲànkaran
air guerrier peul ncáaro
air joué sur le luth nbáwudi
air musical cɛ̀surun
air musical traditionnel màkari
air sympathique jòlimandiya
aire kɛ́nɛ
aire de battage gènde, gène
aisance fɛ́rɛ, nɛ́ɛma, ɲɛ́suma
aise làafiya, làfiya
aisselle kàmakɔrɔla
ajournement bìla-kà-súma, blà-kà-súma
ajout fàra
ajouter bìla, fàra, kàfo
ajuster dákɛnyɛ, dákɛɲɛ, dálakɛnyɛ, dálakɛɲɛ, kɛ́nyɛ, kɛ́ɲɛ
Aka Aka
Akkra Akra
Al Ali
Al Jazeera Alijazayira
Alain Alɛn
Albanie Áliban, Álibani
albendazole albɛndazɔli, alibɛndazɔli
albinisme yéfegeya, yéfugeya, yépegeya
albinos gɔ̀nbɛlɛ, yéfege, yéfuge, yépege
album alibɔmu
albuterol alibuteroli
alcaloïde alikaloyidi
Alcephalus major tánkɔn
alcool álikɔli
alcoolique alikɔliki
alcoolisme dlɔ̀min, dɔ̀lɔmin, dɔ̀lɔminbana, dɔ̀lɔtɔya, súlenya
aldrine alidirini
alêne bìɲɛ
alentours fànfɛla, kɛ̀rɛfɛla, lámini, námini
alentours de maison sókɔ
alerte téliman
alevin nzeku
Algérie Álize, Álizeri
Alhassan Alasani
alignement ɲɛ́kunna, sáfa
aliment dúmunifɛn
alimentation ládumuni, nádumuni
alinéa alineya
al-Jazira Alijazayira
alléger fɛ́gɛnya, fɛ́gɛnya, fíɲɛya, láfiɲɛ, náfiɲɛ
Allemagne Aliman, Alimani, Alimaɲi
allemand áliman
aller táa, tága, wà
aller à lábòli, nábòli
aller au bout de kùrutìgɛ
aller au devant de bɛ̀n
aller bien bɛ̀n
aller bien à mìnɛ
aller chercher nɔ̀fɛtáama
aller dans tous les sens cáwucawu
aller de ci de là tàlitali, tàlontalon, tàlontàlon
aller de tous côtés gòlobogalaba
aller de-ci de-là en regardant kàalokaala
aller derrière nɔ̀fɛtáama
aller en file indienne jùruninton
aller en tournant le dos kɔ́di
aller en tous sens tàabataaba
aller jusqu'au bout fòori
aller mal bàlamini, bànamini, bànanbiri
aller vite sènfá
aller voir kólajɛ, ɲɛ́da
allergie fàritanabana, fàritɛnɛbana, tànabana
alliance aliyansi, jɛ̀, jò, láhidu, láyidu
alliance matrimoniale traditionnelle fúruɲɔgɔnya
allié fúruɲɔgɔn, ɲìn
alliés nàmasira
Allium aescalonicum jàba
Allium cepa jàba
Allium sativum súmɛ, túmɛ
Allium.cepa jàbaba
Allium.sativum làyi, láyi
allonger jànya, lájànya, mɔ́ɔnɔbɔ, nájànya, sáfo, ságon
allonger l'intervalle cɛ́jànya
allons ! áyìw', áyìwa
allumer lámɛnɛ, mɛ́nɛ, námana, námɛnɛ, tùgu
allumette àlimɛti, àlimɛtikala, tákala
allure cɛ́n, sènna, sènnan, táamasen
allure de trot burɛburɛ
allure énergique tólitoli
allure fière dànbe
alluvion sɛ̀rɛ
Al-Mourabitoune Alimorabitunu
aloe vera alowera
Aloe Vera sábila
aloès des Barbades sábila
Alopochen aegyptiaca báwɔ̀lɔ
alors áyìw', áyìwa, ɛ̀, ɛlɛɛ, ɔ̀, wà
alourdissement gírinyali
alphabet sìgini
alphabet phonétique mànkansigini
alphabétisation alifabetizasɔn, bálikukalan
alphabétisation des adultes bálikukalan
alphabétisé sɛ́bɛndɔnbaga
Alphare Alfaru
Al-Qaïda Alikayida
Al-Qaïda au Maghreb islamique Akimi
aluminium aliminiyɔmu, daliminiyɔmu, fùgan
alun yɛ́rɛnɛ
alvéoles de miel díwaa
amadou támugu
Amadou Toumani Touré ATT
amadouer bɛ̀ɛrɛbɛɛrɛ, túlokɔrɔdiya
amaigrir lácì, nácì, yòba
amaigrissement fàsa, fàsa-ń-sèn-ná, pàsa, pàsa-ń-sèn-ná, sére
amaigrissement général fàsabana
AMALAN AMALAN
amant kámalen, ɲàmaa, ɲàmaakɛ, ɲàmɔgɔ, ɲàmɔgɔkɛ
amant(e) díyaɲɔgɔn, kànubaa, kànubaga, kànuɲɔgɔn, kànuɲwan
amante kànumuso, mùsoba, ɲàmaa, ɲàmaamuso, ɲàmɔgɔ, ɲàmɔgɔmuso, súngurun
amante délaissée máɲa, máɲan
AMAP Amapu
amarante bùraburaba, bùraburabanin, npɔ̀rɔn
amarante commun jèburunin, jèferelen, jèfurulen, jèkurunin, jìbirilen, jɔ̀kɔ̀ɔnin, ncìfèrelen, njèfurulen
amaranthe npɔ̀rɔn
Amaranthus graecizans bùraburabanin
Amaranthus hybridus bùraburaba, npɔ̀rɔnŋɔ́nima
Amaranthus viridis bùraburaba, npɔ̀rɔnŋɔ́nintan
Amaranthus.spinosus npɔ̀rɔn
Amarinya amarini
amateur kànubaa, kànubaga
amaurose ɲɛ́nafin, ɲɛ́ngoya
ambassade anbasadi, làsigidenso
ambassadeur làsigiden
ambition tɔ́gɔɲini
ambre àlanbara, àlihamara, àlihanbara, àlubaana, lòbaanɛ
ambulance ánbilansi, dɔ̀gɔtɔrɔmobili
âme jà, jàla, jàninkegun, ní, níkun
amélioration fìsaya, nɔ̀gɔya
amélioration de la santé fìsamanciya, fìsamannciya, fìsamantiya, fùsabaanciya
améliorer fìsaya, lásàbati, násàbati, nɔ̀gɔya
amen àmiina
amende álamani
amener nà
amener à faire dàliluya, dàluya
amener à parler dákɔrɔdòn
aménorrhée fìnikobaliya, làadayebaliya
amer káti, kúna, kúna, kúnaman, kúnan, kúnan
Américain ámerikɛn, Lámerikɛn
Amerique Ameriki, Lamerikɛnjamana, Lameriki
Amérique fàrajɛla
amertume dímidon, kúnaya, mɔ́nɛ
Amhara amarini
ami díyanyemaa, díyanyemɔgɔ, dɔ́nmaa, dɔ́nmɔgɔ, jìgi, jìgilamɔgɔ, jìgiya, kàfoɲɔgɔn, kànubaa, kànubaga, làmaana, lìmaana, lìmana, níkanmaa, níkanmɔgɔ, ɲìn, téri, térikɛ, térima
ami hypocrite sènkɔrɔjugu
ami intime dákawuli, dákawuliteri, dèliɲɔgɔn, fìlaninteri, lìmanamɔgɔ
ami sûr tìnnamaa, tìnnamɔgɔ
ami(e) díyaɲɔgɔn
amidon gómi
amie térimuso
amie de fiancée kɔ́ɲɔden, kɔ́ɲɔkɔrɔwulunin
Aminata Àminatà, Mínatà, Mínɛtà
amincir mìsɛnya, nkɛ̀nɛnkɛnɛ, ŋɛ̀nɛŋɛnɛ
amis du marié cɛ̀laka
amitié dèli, térisira, tériya
amitié solide fìlaninteriya
amodiaquine amojakini
amoindrir dɔ́gɔya
amorce wòlonin, wɔ̀lɔnin
amorphe gálabuntan, lágalagatɔ, lágalagatɔ, ngóba, ngóbɛ
amour díya, díyanye, díyanyeko, fɛ̀, kànu, kànuya, màndiya
amour charnel cɛ̀ko, mùsoko
amour de Dieu álalandiya
amour familial bádenya
amour filial bálandiya, fàlandiya
Amoxicilline amɔkisisilini
ampère anpɛri
amphétamine metanfetamini
ampicilline anpisilini
ample vêtement á-yé-fàli-bɛ̀n
amplement lourdement yíkikiki
amplificateur mànkanbonyanan
ampoule anpuli, anpulu, dùlokoto, fòroforo, lògologo
ampoule de la peau fùrufuru
amputé de la lèpre gènte
amulette dásiri, sɛ́bɛn, sɛ́bɛnden
amulette en cuir bàgan
amuse-gueule dálamaa, dálamaga
amusement kìribikaraba, túlonkɛ
amuser láɲɛnajɛ, látulon, náɲɛnajɛ, nátulon, ɲɛ́najɛ
amuseur ɲàngoron, ɲànkoron
amygdales ngɔ̀nɔ, ngɔ̀ɔnɔ
amygdalite kánnabàganin, sònkalanku
Anacardium occidentale dàrakase, jíbaranin, sɔ̀mɔ
analgésique dímimadalan
analogie analozi
analogique analozi
analogue bɔ́nfɛ
analphabète kàlanbali, sɛ́bɛndɔnbali
analphabétisme kàlanbaliya, kùnfinya, sɛ́bɛndɔnbaliya
ananas jàbibi
Ananassa.sativa jàbibi
Anas clypeata búnukorokwajɛ, búnukurukwajɛ
ancêtre bɛ́nba, bɛ́nbakɛ, mánsa, sù
ancêtres fà
ancien kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔman
ancien tambour sénbèlé
ancienne amante fòromaɲa
ancienne pièce de deux francs dúbalen
ancienne pièce de monnaie kɔ̀pɔrɔ
ancienne place nɔ̀
ancienneté kɔ̀rɔbaya
Andalousie Andalu, Andalusi
Andéramboukane Anderabukani, Anderanbukani
Andropogon gayanus bisquamulatus wàa, wàga
âne dábarajɛ, fàli, fàlikɛ
âne de couleur rougeâtre bàla
Anefis Anefisi
Anéfis Anefisi
anémie fúlabana, fúlagan, jòkàjo, jòlidɛsɛ, jòlidɔgɔyabana, sáyijɛ
anémique jòlintan
anesse fàlimuso
anesthésie kìrin, kìrinni
anesthésier kìrin, lákìrin, nákìrin
ange mɛ̀lɛkɛ
ange 'gardien dájinɛ
angine kánnabàganin, mími, ngɔ̀ɔnɔdimi, sònkalanku
angine à streptocoques kánnɔrɔ
anglais àngilɛ
angle dógodogo, nɔ̀ngɔn, nɔ̀nkɔ, nɔ̀nkɔn, séleke, tɔ́nkɔn, túnkun
angle aigu sélekenin
angle de l'oeil ɲɛ́ku
angle droit sélekemankan
angle extérieur de l'oeil ɲɛ́ku
angle intérieur d'une bifurcation de route dàankun, dànkun
angle intérieur de l'oeil dùgure
angle obtus sélekeba
Angleterre Angiletɛri, Angleteri, Angletɛrɛ, Ankiletɛrɛ, Ankili
angoisse kàmanagan, kɔ́nɔgan, kɔ́nɔnagan, sɔ̀nja
angoissé fìlanfilannama
angoisser gɛ̀rɛntɛ, kàmanagàn, kɔ́nɔgàn, kɔ́nɔnagàn, láfili, náfili
Angola Àngola, Ángola
Angoulème Angulɛmu
Anhinga rufa sàlogoni, sàlogoni-kánjanmanjan, sàlongòni
ânier fàligɛnden
animal dántan, dántan
animal à cornes tombantes mɔ́rɔn
animal à la robe mouchetée kàbanin
animal à sabot ntɔ́rɔnmafɛn
animal aquatique jílafɛn, jírɔfɛn
animal castré ntɛ̀gɛ
animal domestique sókɔnɔfɛn
animal mâle sans corne nbùli
animal noir dànfin
animal sauvage kúngokɔnɔbagan, kúngosogo
animal sauvage apprivoisé bána, bána, bánan, bánan, mána, mána
animateur animatɛrɛ, animatɛri, cíboloma, kúmatigi, ɲɛ́najɛkɛla
animateur de fête jàmakɛla
animation ɲɛ́namaya
animatrice animatirisi
animé anime, níma, nínama, ɲɛ́nama
animer ɲága
animiste bámàna, bámànan
animosité dímiya
ankylose búbaajɛ, búbaaninjɛ
ankylostome jòlidɛsɛtumu, kɔ́nɔnantumuɲinma
anneau nkɔ̀ri, ɲɛ́den
anneau de bras ngɔ́n
année jí, sàn, sánji
annexe bólofara
annihiler lákari, nákari
anniversaire dónkunbɛn, kùnbɛn, kùnbɛnseli, sànkunbɛn, sànyɛlɛma, sànyɛlɛmaseli
Annona senegalensis dùgumadagannin, dùgumadanganin
Annona squamosa tùbabusunsun
annonce cíkan
annonce publique wàge, wéele, wéeleweele, wéle, wélewele
annoncer gánse, gánsi, kófɔ, wéleda
annoncer d'avance súda
annoncer publiquement wéeleweleeda, wéleweleda, wélewelemada
annone dùgumadagannin, dùgumadanganin
annuler bɔ́rɔtɔ, cɛ̀, cɛ́n, cíyɛn, dànkari, tíɲɛ, tíɲɛn, tíyɛn, wúli
ânon fàliden
anonymat tɔ́gɔntanya
anonyme anonimu, tɔ́gɔntan
anophèle anofɛli
anorexie dúmunikɛbaliya
anoure kúntan
Ansar Dine Ansaridiini, Ansaridini
Ansar Eddine Ansaridiini, Ansaridini
anse dógodogo, nkɔ̀ri
Ansongo Ansongo, Ansɔngo, Ansɔngɔ
antacide antasidi
antalgique dímimadalan
antenne antɛni, tùlukala, tùrukala
antérieur kɔ̀rɔ, kɔ̀rɔ
Anthocleista procera sàmatulo
Anthocleista.procera pɔ̀pɔ
anthrax bón
antiacide antasidi, kùmukɛlɛlan
antibiotique antibiyotiki, bànakisɛfura
antichambre bùlon
antidote jógo, júgo, kàla, lákari, lánkari
antidouleur dímimadalan
antihistaminique fàriŋɛɲɛfura
antilope kúngosogo, mìnanjan
antilope koba dájɛ
antilope ourébi nkólon, nkólonin
antimoine kále
antipathie jòlimangoya, màngoya
antipathique jòlimango, jòlimango, wùlujoli
antirétroviral antiretorowirali, arw, áyɛriwe
antirétroviraux antiretorowirali, antiretorowiro, arw
antitétanique antitetaniki
antitoxine bàgafura, bàgalakarilan
antre fánfan, pánpan
Antreptes sp. / Nectarinia sp. sìfeeredunkɔnɔnin
Anubis Anibisi
anus bánakɔtaayɔrɔ, bánakɔtagayɔrɔ, bòda, bòdingɛda, kɔ́da, lásiri
anxiété kùru
anxieux kùruma
Aonyx.capensis jírɔwùlu, kɔ̀wùlu
aorte sɔ̀njuru
Aourou Awuru
août ùti
apaiser kàmali, kàmani, kàmari, láda, lásabali, lásuma, lásumaya, màsúma, náda, násabali, násuma, násumaya
apaiser une querelle sòonadòn, sòronadòn, sòronalidòn, sùrunalidòn
apartheid aparitɛyidi
apathie kùnsalenya, lágalaga
apathique fìsifása
APECAM Apekamu
apercevoir ɲɛ́cun, yé
apercevoir rapidement ɲɛ́fò
apeuré jàsiranbaatɔ, jàtigɛbaatɔ
aphasie bóboya
aphone kánntan
apiculteur ŋúnudala
aplanir pɛ́npɛrɛn
aplati complètement pɛ́npɛtɛ
aplatir fɛ̀rɛ, pɛ́npɛrɛn, pɛ̀tɛ, tɛ̀ntɛ̀rɛn
aplomb dùsugɛlɛnya
apode sènntan
apogée dàn
apostasier múruti
apostrophe dɛ́nnan
apôtre cíden
apparaître bánge, bɔ́, dábɔ, dòn, kùnbɔ́
apparaître brusquement pùruki
apparaître subitement póyi
appareil photographique fòtotalan, jàtalan
apparence bɔ́ko, ɲɛ́naye, síngɔ, yéko, yéɲɛna
apparition gùndomajira, kùnbɔ
appauvrir bólolankolonya, fàantanya, tɛ́gɛlankolonya
appauvrissement bólolankolonya, tɛ́gɛlankolonya
appeau kóyo
appel wéele, wéle
appel à la prière mìsiriwele
appel aux armes cɛ̀bɔ
appel aux oiseaux kúrukuru
appel du crieur public wéeleweele, wélewele
appeler kánbìla, kíli, kúrukuru, lákili, nákili, wéele, wéle
appellation tɔ́gɔ
appendice apandisi, bɛ̀lɛkisɛnin, bɛ̀lɛnin
appendice xyphoïde dísifilenkolonin, dísifilennin
appendicite apandisiti, bɛ̀lɛkisɛnin
appétit dúmunidɔgɔ
applaudissement tɛ́gɛrɛ
application básigilenya, tímina, tíminan, wáleya
appliqué tíminandi, tíminandi
appliquer wáleya
apporter nà, nàati, nàti
apprécier apresiye
appréhension ɲɛ́siran
apprendre dège, kàlan, kóladɔn, ládɔn, nádɔn
apprendre indirectement kódɔn
apprendre par coeur dùrusi
apprendre un travail à bólodòn
apprenti bólodonden, dègeden, kàlanden, pàranti, prenti
apprenti chasseur dònsoden
apprenti marabout mórikaramɔgɔden
apprentissage dègeli
apprentissage de la lecture kàlanjɛ
apprêter dàbali, lábaara, màbɛ̀n, nábaara
apprivoiser bágu, bàku
approche du crépuscule du soir fìtirida
approcher màdòn, màgɛ̀rɛ, sɔ̀dòn, sɔ̀gɛ̀rɛ, sùrunya, térun
approcher qc gɛ̀rɛ
approcher qqn en sourdine cɛ́ɛlɛ
approfondir dùnya
approuver láfàsa, náfàsa
approximativement bákuruba
appui bólomada, nàfalan, sɛ̀mɛnan, sínsinbere, sínsinnan
appuyer jùkɔrɔmatíntin, pín, sínsin
appuyer fortement tíntin
appuyer qqch bánban
appuyer sur dígi
âpre bási, básiman
après kɔ́, nɔ̀fɛ̀, nɔ̀kàn, nɔ̀ná
après-demain sínikɛnɛ, sínikɛnɛ
après-midi wúla, wúlafɛla
après-midi 14h30à17h wúlatile
après-midi vers 15h wúlatilejan
âpreté básiya
aptère kàmantan
AQMI Akimi
aqueux jíma
Aquila rapax bɔ́n
Aquila walhbergi wárasyɛn
arabe làrabu
arabica arabika
Arabie Árabula
Arabie saoudite mákanjamana
Arabie Saoudite Arabi Sawuditi
arachide arasidi, kàntiga, kàntìgɛ, kɔ́ntiga, kɔ́ntigɛ, nkàntìgɛ, tìga
arachide esp Álasɔn
arachide JL24 Ziyɛli
arachide sp sògobatiga
arachides grillées màrabaatiga, màrabatiga, màribatiga
Arachis hypogaea tìga
araignée ntàlen, ntàlon, ɲágalaɲagàla
araignée rouge ála-ká-mìsi
Araouane Arawan, Arawani
Arawan Arawan, Arawani
arbitre jálatigɛ, jàlatigɛbaa, jàlatigɛbaga, jàlatigɛla
arbitrer jálatìgɛ
arborescent jírima
arbre dɔ́gɔ, jíri, jírisun, lɔ́gɔ
arbre 'pied d'éléphant jún
arbre Acacia ataxacanta kɔ̀rɔtɔ
arbre Acacia caffra górogoro
arbre Afrormosia laxiflora kólokolo
arbre Afzelia africana dàgan, dàganba, dànga, dàngaba, lènge, lènke, lɛ̀ngɛ
arbre Albizzia gòlo
arbre Albizzia boromoensis gòlojɔn, gòlomuso
arbre Albizzia chevalieri gòlocɛ
arbre Albizzia malacophylla ugandensis gòlojɔn, gòlomuso
arbre Albizzia zygia tómongɔyin
arbre Andira inermis kìndo, kìnedo
arbre Anogeisus leiocarpus ngálǎmá
arbre Anthostema senegalense kɔ̀fama
arbre Antiaris africana kàlabana
arbre aux hachettes sàtɛ̀nɛ
arbre Azadarichta indica jírikunanin
arbre Bauhinia rufescens gésenbe
arbre Berlinia grandiflora kɔ̀syɔ
arbre Bridelia ferruginea sàgan
arbre Bridelia micrantha sàgan
arbre Burkea africana síri
arbre Carapa procera kɔ̀bi, túlukuna
arbre Crateva adansonii bànajugu, bànanjugu, nsúname
arbre Crateva religiosa nsúname
arbre Cynometra vogelii báwòro
arbre Daniellia oiveri nsána, sána, sánan
arbre Datura innoxia káyikayijíri
arbre Delonix regia tùbabunɛrɛ
arbre Ekerbergia senegalensis kúnakunabilen
arbre entada jimijama, sàmanɛ̀rɛ
arbre Erythrophleum africanum géletali
arbre esp dankari, géninkunan
arbre fagara jaune wón
arbre Faidherbia albida álasɔsɔjirinin, bálansan
arbre Ficus dekdekena nsɛ́rɛnìnjɛ́
arbre Ficus dicranostyla nsóro, nsórobilen, sóro
arbre Ficus glumosa nsɛ́rɛbilen
arbre Ficus iteophylla nsɛ́rɛnìnjɛ́
arbre Ficus sp nsɛ́rɛ
arbre Garcinia livingstonei súmesunsun
arbre grand tali tàlitayi
arbre greffé gérefe, gréfe
arbre Hannoa undulata jáfulate, ɲénu
arbre Heeria insignis kálakari
arbre Hexalobus monopetalus ncáfa, nfúganìnjɛ́
arbre Hymenocardia heudelotii kálakarijɛ
arbre Isoberlinia dalzielii syɔ́
arbre Isoberlinia doka syɔ́
arbre kobo-coeur tòroninkɔnkɔn
arbre Lannea sp npègu, npèku
arbre Lophira alata màkan, màna
arbre Lophira lanceolata màna
arbre Manilkara multinervis kóya
arbre Moringa oleifera jírininbulu
arbre Moringa pterigosperma jírininbulu
arbre Ostryoderris chevalieri dùnforoko
arbre Ostryoderris stuhlmannii dùnforoko
arbre Parinari polyandra tùtufin
arbre Pericopsis laxiflora kólokolo
arbre petit dim sámagàra
arbre popo de Gambie pɔ̀pɔ
arbre Prosopis africana géle
arbre Pseudocedrela kotschyi sènsanfin
arbre Pseudospondias microcarpa kɔ̀ninnpèku
arbre Pterocarpus santalinoides jàwu
arbre Securidaca longipedunculata dìro, jòro
arbre sp sènsan
arbre Strychnos innocua nkànkoronin, nkàntoronin
arbre Strychnos spinosa nkànkoroba, nkànkoromuso, nkàntoroba, nkàntoromuso
arbre Trichilia emetica sènsanjɛ, sòlafinsan
arbre tutu blanc tùtu
arbre Vitex barbata kòronin-súmago
arbre Vitex cuneata kòroba
arbre Vitex doniana kòroba
arbre Vitex madiensis kòronin-súmago
arbre Xylopia parviflora káanì, nkáanì, nkáanìn
arbreLophira lanceolata màkan
arbrisseau Feretia apodanthera jùlasonkalanin
arbrisseau Feretia canthioides jùlasonkalanin
arbuste jíri
arbuste Acacia macrostachya nsòfaraŋɔni, ŋɔ́nijɛ, pɔ́rɔtɔŋɔni
arbuste Adenium obesum kúngonsìranin
arbuste Adina microcephala gɔ́njɛ
arbuste Alchornea cordifolia jíminnan, kɔ̀gira
arbuste Annona glauca sùnsunfin
arbuste Annona senegalensis màndensunsun
arbuste Antidesma venosum jòlisegi
arbuste Calotropis procera fógofogo, fógonfogon, nfógonfogon, npónponpògolón
arbuste Capparis corymbosa nbúkari
arbuste Cassia mìsitɛ̀nɛ
arbuste Cassia podocarpa kɔ̀ntabanin
arbuste chigomier càngàra, càngɛrɛ, cànkara, ncàngàra
arbuste Combretum collinum càngɛrɛjɛ
arbuste Cynometra vogelii gɔ́nfin
arbuste Dombeya multiflora ncáfajɛ
arbuste Feretia apodanthera múnunan
arbuste Feretia canthioides múnunan
arbuste Ficus capraefolia kɔ̀tòronin
arbuste Grewia bicolor nɔ́gɔnɔgɔbilen
arbuste Grewia pubescens nɔ́gɔnɔgɔjɛ
arbuste Grewia sp nɔ́gɔnɔgɔ, nɔ́gɔnɔgɔfin
arbuste Guiera senegalensis kùnjɛ
arbuste Loeseneriella africana mànkana
arbuste Maerua angolensis kɔ́kari
arbuste Maytenus senegalensis gège, gègenin, gwègwe, ngège
arbuste Ostryoderris mùsonsana
arbuste Ostryoderris chevalieri kúngodùguranin
arbuste Ostryoderris sthulmannii kúngodùguranin
arbuste Pavetta crassipes kùmuba
arbuste Pterocarpus lucens ngálajiri
arbuste Senna singueana syɛ̀tɛ̀nɛ
arbuste Strophantus sarmentosus kúna, kúnakala
arbuste Stylosanthes fruticosa sékufàli
arbuste Vernonia amygdalina kɔ̀sàfunɛ
arbuste Vernonia colorata kɔ̀sàfunɛ
arbuste Vitex chrysocarpa kòronin, kòroninfin
arc kála
arcade sourcilière kónkon, ɲɛ́konkon
arc-en-ciel ála-ká-mùru, álâ-ká-mùrujan, mùrufebilen, sánmùrubílen
archer kálabonna, kálatigi
archevêque arisewɛki
Archinard Louis Arisinari
archipel gúnkulu
Ardea goliath sàkùnu
Ardea.purpurea ntàn
ardent fárin, fárin, fárinman, kùnkɛnɛ
ardent au travail kìsɛ
Ardeola ibis nkùnanjɛ
ardeur dùsukolo, dùsukun, kìsɛya, mɔ́nɛ
ardeur au travail cɛ́siri
are ari
arête jɛ́gɛkasa, jɛ́gɛkɛsɛ, jɛ́gɛkolo, kéke, kólo
arête de poisson kása
arête du nez núnkala
Argemone mexicana sáyijirinin
argent arizan, darizan, ɲàga, pɛ́cɛkɛ, wári
argent comptant wárijɛ
argent de poche bólolawari
argent en billets wárimugu
Argentine Arizantini
argile bɔ́gɔ, bɔ̀gɔfasa, bɔ̀gɔfasan, bɔ̀gɔpasa, bɔ̀gɔpasan, sàbɔgɔ
argile liquide bɔ́gɔji
argile salée bwà
argument sínsinbere
argument ultime kántigɛda
Aristote Arisitɔti
arithmétique jàtekalan
Arma arima
armature kànsan, kàsan
arme kɛ̀lɛkɛlan, kɛ̀lɛminɛn, màramafɛn
arme défensive yɛ̀rɛtangalan
armée kɛ̀lɛ, kɛ̀lɛbolo, kɛ̀lɛjama, láramɛ
armée de sauterelles ntɔ̀nbolo
Arménie Arameni, Arimeni
armes cɛ̀minɛn
armoire alimɔri
armure cɛ̀minɛn
aromate súmadiyalan
arôme arɔmu
arracher bɔ̀, bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, fàro, fàron, gàfo, ntàraki, ŋúna, ŋúnan, pàgo, pàro, pàron, pùruti, sɔ́gɔbɛ
arracher un secret dásònya, dásònyɛ
arracheur des termites búbaabɔla
arrangement bɛ̀nkola, màbɛn
arranger lábaara, ládila, ládilan, lálaga, látìgɛ, màbɛ̀n, mèru, nábaara, nádila, nádilan, nátìgɛ
arrêt bìla, jɔ̀
arrêt brusque cás, kélenwu, kɛ́lɛnwu, kɛ́lɛwu
arrêt cardiaque sɔ̀ncunbana
arrêter bɛ̀n, dábìla, jɔ̀, lájɔ̀, nájɔ̀
arrêter brusquement tùngurun, tùnkurun, tùnkurunma, tùuru
arrêter de bán
arrêter de circuler sènnasɔ̀n
arrêter de travailler dálakùru
arrière jù, kɔ́fɛla
arrière arrière petit-fils fúfafu
arrière d'une maison sókɔ
arrière grand-mère bɛ́nbamuso
arrière grand-père túlomasama, túlominɛ
arrière petite-fille túlomasama
arrière petit-fils túlomasama
arrière-pensée kɔ́rɔ
arrière-petit-enfant túlominɛ
arrières football kɔ́fɛmɔgɔ
arrivée sé
arriver bàga, kò, nà, sé
arriver à gún
arriver à l'eau jí
arriver à maturité kɔ́gɔ
arriver que pòrokotó
arriver salutation dàn
arrogance fáɲa, lɛ̀n, ngáningani, nkáninkani, yàada, yàadalenya
arrogant kángɛlɛn, lɛ̀ntɔ
arrondir kòori, mɔ́, mɔ́n
arrondissement arondiseman, árɔndiseman, árɔndisiman
arrosage jíbɔn, sɔ́nni
arroser fúnfun, sɔ́n
arroser en aspergeant fúsufusu, fúsunfusun
arroseur jírisɔnna, sɔ́nnikɛla
arrosoir arazuware, arozuwari
art ɲɛ́nakegunya
ART -`
art de paroles emmiellées dáladiya
artéméther aritemetɛri
artémisine aritemisini
artère jòlibilensira, jòlibɔsira
artésunate aritesunati
arthralgie kùrukundimi
arthrite kólotugudadimi, kùrukundimi, nìgisinɔgɔsɔ, nìisinɔɔsɔ, nìisinɔɔsɔnin, nìsinɔsɔnin, wúlɛ
arthrite de l'épaule wúlɛba
arthrite du poignet wúlɛnin
arthrose nìgisinɔgɔsɔ, nìisinɔɔsɔ, nìisinɔɔsɔnin, nìsinɔsɔnin
article másalabolo
article de loi sàriyasen
article défini -`
articulation kólotuguda, kùntugu, kùru, kùrukun, kùrutuguda
articulation d'un mot dákuruɲɛ
articulation de la hanche tɔ̀gɔkun
articulation du genou kúnberekuru
articuler sɛ́mɛntiya
artisan aritizan, bólolabaarakɛla
artisan sertisseur sìyaki
Artisanat Aritizana
artiste aritisiti
arythmie cardiaque jàbɔ, jàbɔbana
as jígi, kèlennin, nkèlennin, wáanɛ, wáanɛ
AS Real Bamako Ereyali
ascaris dɔ̀nɔnkɔn, kɔ́nɔbaralantumunin, kɔ́nɔnantumunin, ntɔ̀nɔnkɔ, tɔ̀nɔgɔ, tɔ̀nɔnkɔ
ascendance bɔ́kolo, sínji
ascenseur yɛ̀lɛnnan
ascite dòlaji, kɔ́nɔbelebelebana, kɔ́nɔfunu, kɔ́nɔji, lòlaji
Asie Asi, Azi
asile sòonadonyɔrɔ
Askia Asikiya
Asmara Asimara
aspect cɛ̀, cógo, làhaala, làhala, ɲɛ́, sáwura, yéko
aspect extérieur fàri, mànama
asperger fúnfun, pɔ́npe, séri
asperger avec la bouche fúrufuru
aspérité ŋɔ́nibɔlan
asphalte gìdɔrɔn, gìdɔrɔn, gìtɔrɔn, gùdɔrɔn, gùdɔrɔn, gùtɔrɔn
asphyxie ɲɔ́nminɛ
asphyxier kìrin
aspirer fòron, súsu
aspirine ásipirini
assaisonnement dádiyalan, mànfɛn
assassin fàabaga, fàgabaa, fàgabaga, màafaala, mɔ̀gɔfagala
assassiner láto, náto
assécher en puisant kábi
Asselar Aselari
assemblage asanbilasi
assemblée asanbile, jàma, jɛ̀, jɛ̀kulu, lájɛli, nájɛli
assemblée des funérailles sùkojama
Assemblée permanente des Chambres d'agriculture du Mali Apekamu
assembler dálajɛ̀, jɛ̀
asseoir cóoko, sìgi
asseoir de force tɔ́rɔ
assertion kúmakan
assesseur asesɛri
assiéger dága, dáha, dákoron, dálasìgi
assiette asɛti, tásanin
assistance bólomagɛn, nùn
assistant dɛ̀mɛbaa, dɛ̀mɛbaga, dɛ̀mɛɲɔgɔn, fàrankan, kɔ́rɔsigi
assister bánban
association jàmatɔn, jɛ̀, jɛ̀kulutɔn, jɛ̀ɲɔgɔnya, kàfoli, tɔ́n
association de femmes fɔ́ri
association de sorciers sútɔn
association des chasseurs dònsotɔn
association masculine cɛ̀tɔn
Association sportive AS
associé jɛ̀, jɛ̀ɲɔgɔn, ɲɔ̀gɔn
associer jɛ̀
assoiffé mìnaatɔ, mìnnɔgɔtɔ
assombrir díridara, fìn, fìnya, kùnfin
assommer kùncì
assoupissement gìngɔn, jìngɔn, myɛ̀myɛ
assouplir kólo, kólon, lámàgaya, màaya, màganya, màgaya, námàgaya
assourdir túlokɔrɔgàn
assouvir fá
assurance asiransi, asiranzi, hákililatigɛ, jàgɛlɛya, jàsigi
assurément córi, cɔ́ri, háatɛ, háati, hátɛ, kójugu
asthme nínakilidegun, ɲɔ́nminɛ, sìisan, sìnsan
astuce fɛ̀ɛrɛ
astucieux ɲɛ́nadi, ɲɛ́nadi, ɲɛ́nandi, ɲɛ́nandi
Atabrine atabirini
atchoum tìso
Atelerix.albiventris júgunin, njúgunin
atelier ateliye
Athènes Ahɛn, Atɛn, Atɛni
athlétisme atiletisimu, atilɛtisimu
Atlantique Atilantiki, Atlantiki
atropine atɔrɔpini
Atropine atoropini
attaché aux biens matériels fɛ́nnandi
attachement aux biens matériels fɛ́nnandiya
attacher bón, kàrafe, sìri, tón
attacher en enroulant bɔ́rɔn
attacher fortement fɔ́sɔn
attaquant ɲɛ́fɛmɔgɔ
attaque bìnni
attaqué dátɔ
attaque éclair hírii
attaquer bàga, bìn, kɛ̀lɛ
attaquer en justice kíiri, kíiti, kíri
attaquer indirectement kɛ̀rɛmatìgɛ
attardé mental lágalaga
atteindre fò, fòn, fóro, gún, sé, sɔ̀rɔ
atteint d'amaurose ɲɛ́ngo, ɲɛ́ngo
atteint d'hydrocèle kàyatɔ
atteint d'onchocercose màratɔ
atteint d'orchite kàyatɔ
atteint de taie ɲɛ́jɛ
atteinte màa, màga
attendre kɔ̀nɔ, màkɔ̀nɔ, ɲɛ́mafilɛ, ɲɛ́nafilɛ, tɔ̀
attente d'une nouvelle kùnfa, kùnfan, kùnpa, kùnpan
attente de l'accouchement álamakɔnɔ
attente de tel jour dónmakɔnɔ
attention hákili, jàn, sáalugo, túlomajɔ
attention soutenue bánban
attention! un
atterrir cún, jìgin
attestation kómagɛlɛyasɛbɛn
attester dàŋaniya, sɛ́mɛntiya
attiéké cɛ̀kɛ
attirer lánɛgɛn, màsàma, nánɛgɛn, ɲága, sàma
attiser láɲaga, náɲaga, ɲága, yígiyigi
attitude cógo
attitude sérieuse sɛ̀bɛ
attraction màsamali
attrait màsamali
attraper káncɛ̀, mìnɛ, sɔ̀rɔ
attraper au collet káncɛ̀
attraper au vol jàso, jàson
attraper d'un coup cɔ́mi, cɔ́min
attraper en coinçant dɛ̀rɛ
attrister làaminɛ, làamɔnɛ, nísɔngoya, ɲɛ́kɔrɔsìsi, ɲɛ́nakɔ̀rɔ, ɲɛ́nasìsi, ɲɛ́sìsi, sɔ̀nja
au bon renom sárama
au courant de kàlamà
au cours de sènfɛ̀, sènkɔ́rɔ
au cycle de trois mois kálosabanin
au dam de ɲɛ́kàn
au dessus kùnná
au fond jùkɔ́rɔ
au galop gùrubogurubo, gùrubugurubu
au hasard kùnfɛ̀
au lieu de sá, sán', sánì, sánn', sánnì, sànní, yànn', yànní
au milieu de cɛ́fɛ̀, cɛ́mà, sènkɔ́rɔ
au moins dɔ́gɔyalenba
au moyen de fɛ̀
au niveau de kùnda
au nom de Dieu! bìsímila, bìsimilayi
au point de f', fó, fɔ́
au point que hál', háli, hálì
au secours kùúkù, wélelele, wéleleleyi
au sujet de kàn, kùnná
au visage avenant ɲɛ́nadi, ɲɛ́nadi, ɲɛ́nandi, ɲɛ́nandi
aube dùgujɛ, dùgusɛ, fájiri, kɛ́nɛbɔnda, kɛ́nɛfara, mìlikimálaka
aubergine jàgaro, obɛrizini
aubergine africaine nkɔ̀yɔ
aucun fósì, fósì, fóyì, fóyì, sí, sí
aucune réponse! ntómi
audace jàgɛlɛya
audacieux jàlafarin, jàlafarin, kárankarannci, kólobakari
au-delà tìɲɛso
Audéoud René Odewudi
au-dessous de jùfɛ̀
au-dessus de sánfɛ̀
auditeur lámɛnbaga, námɛnbaa, námɛnbaga
auge kúrun, wáaro
augmentatif -ba
augmentation cáya, dɔ́farankan
augmentation de la fréquence des règles fìnikobanbali
augmenter bònya, gɛ̀lɛya, láwàra, náwàra, wàra
augmenter en volume búgun
aujourd'hui bì, bì, bìbi
aulacode kánsole, kánsoli, kɔ̀ɲinɛ, nkánsole
aumône jága, jáka, sáraka, sárakafɛn, sárakati
auprès dáfɛ̀, dála
auprès de kɔ́rɔ
auréole nɔ́ɔrɔ
auréoler nɔ́ɔrɔ
Auréomycine Orewomisini, oreyomisini
auriculaire bólokɔnisinnaban, bólonkɔnisinnaban, sínnaban
aurore dùgusɛjɛ, kɛ́nɛfara, kɛ́nɛjɛnda
aussi fána
aussitôt que bɛ́ɛ, dàma, dɔ́rɔn
Australie Ositarali, Ɔsitarali
autel jò
auteur tìgi, wálebaa, wálebaga
auteur de mort violente kɛ́nɛkaraba
authentique hàlala, jɔ́njɔn, kɛ́nɛ, kɛ́nɛ, làkika, làkika, yɛ̀rɛyɛ̀rɛ
autobus kaare
autochtone dùgulen, yɛ̀rɛwolo
autodidacte yɛ̀rɛkalanden, yɛ̀rɛkalanna
autodidactisme yɛ̀rɛkalan
auto-ensemencé bána, bána, bánan, bánan, mána, mána
automobile móbili, mɔ́bili
automobile de type 2 CV Citroën bàabi, bàabinin, bàbi
automobiliste bòlifɛntigi, móbilibolila, móbilitigi
autorisation yàmari, yàmariya, yàmaru, yàmaruya
autorisation de partir lábilali, nábilali
autoriser dàŋaniya, yàafa, yàfa, yàmari, yàmariya, yàmaru, yàmaruya
autoriser le mariage kùnnasàgon
autorité húkumu, kùntigiya, ɲɛ́maaya, ɲɛ́mɔgɔya
auto-suffisance yɛ̀rɛbɔ
autosuffisance sé-ń-yɛ̀rɛ̂-kɔ́rɔ, sényɛrɛkɔrɔ
autour bíbi
autour de dáfɛ̀
autour gabar gèngerenin
autre dɔ́wɛrɛ, wɛ́rɛ
autrefois fɔ́lɔ, fɔ́lɔ, fɔ́lɔfɔlɔ, gále, gále, gále, gálegale, gánni, kàkɔrɔ, kúnunkò
Autriche Otirishi, Otirisi
autruche kɔ̀nɔsogonin, kɔ̀nɔsogonti, kɔ̀nɔsogoti
autrui wáli
aux paroles inintelligibles dágaran
aux pieds légers sènnandi, sènnandi
aux pieds tordus sèndu, sèndu
aux seins bien formés kɔ́gɔfa
aux yeux rouges ɲɛ́bilenkɔrɔ, ɲɛ́bilenkɔrɔ
auxiliaire dɛ̀mɛnan
auxiliaire verbal wáledɛmɛnan
aux-pieds-nus sènnakolon
aval dìɲɛ, jɛ̀n
avaler fòron, kùnu, kùnun, lákùnun, nákùnu, nákùnun, ɲàko
avaler gloutonnement mɛ́lɛku, mɛ́lɛkun
avaler goulûment hɛ̀lɛmu
avance awansi
avancement táaɲɛ
avancer dèenkun, dèngu, dèngu, dènkun, dɛ̀ɛnkun, jèenkun, jèngu, jènku, térun
avancer dans le temps kɔ̀rɔbaya
avancer doucement sɛ̀ɛnsɛɛn, sɛ̀ɛnsɛn, sɛ̀nsɛ, sɛ̀nsɛn
avancer en âge kɔ̀rɔbaya
avancer péniblement sɛ̀ɛnsɛɛn, sɛ̀ɛnsɛn, sɛ̀nsɛ, sɛ̀nsɛn
avant ɲɛ́, ɲɛ́fɛmɔgɔ
avant de sá, sán', sánì, sánn', sánnì, sànní
avant que yànn', yànní
avant tout bá, bán, bánì, bánnì
avantageux ɲì
avant-bras bólokala, bólokan
avant-hier dónkò, dónwò, kúnàsínì, kúnàsínì, kúnasiniwo, kúnasiniwo
avare bàkiilu, bàkiilu, bàkilu, bàkilu, bólogɛlɛn, bólolango, bólolango, bólomagɛlɛn, bólomagɛlɛn, kúna, kúna, kúnaman, kúnan, kúnan, ɲɛ́nakuna, tɛ́gɛmagɛlɛn, tɛ́gɛmagɛlɛn
avare de nourriture nùgujugu
avarice bàkiluya, kúnaya, tɛ́gɛmagɛlɛya
avarice extrême jɔ̀ntɛya, jɔ̀tɛ
avarie cɛ́nda, tíɲɛda, tíyɛnda
avec fɛ̀, kɔ́kɔrɔ, y', yé
avec décision càn
avec des sanglots bìlen
avec détermination cánkala, cánkalan
avec énergie káratata
avec fracas wábawu
avec fracas et subitement báwu
avec intensité bálawu, bígibigi
avec précaution mɔ́rɔɲɔmɔrɔɲɔ
avec sa lame kìsɛma
avec souplesse cálawu, cálayi, cóloki, ɲɔ́ɔki, yálawu
avec tintement fúsanwu
avec violence gárawu
avenir dónkibaru, ɲɛ́fɛko, síni, síni, sínimasini, síniɲɛsigi
avenir lointain dónjan
aventure bɛ̀nńsènmà, bɛ̀nsenma
aventurier kùnfɛtɔ, sènfɛbila
aversion ɲígi, ɲígin, ɲúgu, ɲúgun
avertir jàasere, kànkarimadá, lásɔ̀mi, màsàra, násɔ̀mi, sàra, sɔ̀mi
avertissement jàasere, kànkaridakan, kànkarimadá, kànkarimadakan, nɔ̀bila, sàrankanna, sàrannani
aveu d'une faute jɔ̀nsɔnna
aveugle fíyen, fíyenkɛ, fíyentɔ, fíyentɔ, mìsirimaa, mìsirimagan
aveugle aux yeux ouverts màsalenfiyen
aviculteur sɛ̀marala, shɛ̀marala
aviculture sɛ̀mara, shɛ̀mara
avide nàtaba
Avignon Awiɲɔn
avilir fásan, jáasi, láafu, láafu, láfu, láfu, náfu
avilissement fásan
avion àwiyɔn, pánkurun, sánnakurun
avis bìsigi, fɛ̀ko, fɛ̀ta, hákilila, hákililata, hákilina, hákilinata, jàte, kɔ́nɔ, kɔ́nɔnata, kɔ́nɔta, míirila, míirilata, míirina, míirinata, mìsali, ɲɛ́, ɲɛ́na, ɲùmana
avis exprimé kúmakan
avitaminose fúlabana, fúlagan
avocat awoka, láfasalikɛla, náfasalikɛla, sòonadonbaa, sòonadonbaga, sòonadonna, sùruɲalidonbaga
avoir confiance lìmaniya
avoir de belles proportions dálakɛnyɛ, dálakɛɲɛ
avoir de la chance gàrijɛgɛ, gàrisɛgɛ
avoir de la graisse kɛ́n
avoir de la quiétude máfanciya
avoir des égards dànsìgi
avoir des enfants dénbaya
avoir des nouvelles lákodɔn, nákodɔn
avoir des points tómitomi
avoir des pustules kùru-kùru
avoir des soubresauts mɛ̀lɛkɛmɛlɛkɛ
avoir du chagrin hámi
avoir du temps libre làafiya, làfiya
avoir envie làfe
avoir envie de vomir tàsali, tàsari, tɛ̀sɛyin
avoir faim kɔ́ngɔ
avoir gratitude wáleɲumandɔn
avoir hâte téli, téli, télin, télin
avoir honte jɔ̀n, kùnmasùuli, màlo, màloya, ɲɛ́màlo, wàyiba
avoir insomnie ɲɛ́jo
avoir l'habitude dèli
avoir l'occasion de rencontrer sɔ̀mi
avoir la chair de poule kùnmasicɛ̀
avoir la guigne kùnnangoya
avoir la nausée ɲígin, ɲóro, ɲúgu, ɲúgun
avoir la situation en mains kótigiya
avoir le hoquet yègentu, yègeru, yèkere
avoir le temps màsɔ̀rɔ
avoir le temps de lásɔ̀rɔ, násɔ̀rɔ
avoir les yeux fatigués ɲɛ́wusu
avoir lieu bɔ́, kɛ́
avoir peur cógori, jítɔya, síran, tàmaki, tànbaki, yáranyaran, yílanyilan, yíranyiran
avoir pitié hínɛ, láhinɛ, màkári, màɲúman, náhinɛ
avoir pour cause bánban
avoir un accouchement facile wɔ̀ɔlɔ
avoir un posture sociale solide gírin
avoir une démarche lourde lògorilogori
avoir une femme et des enfants dénbaya
avoir une grande postérité kɔ́lɛtigiya
avoir vent sɔ̀mi
avorter wèleku, wɔ̀lɔwɔlɔ
avorton dísirɔden, fírɔ, màatɔ, mɔ̀gɔtɔ, wòlowoloden, wɔ̀lɔwɔlɔden
avouer fɔ́, jɔ̀
avouer des crimes de sorcellerie fóronto, wórondo, wóronto
avril áwirili
ayant force occulte ɲàmama, ɲàmatɔ
ayant oreilles túloma
ayant propriétaire tìgima
ayant un motif dàliluma, dàluma
ayant une position sociale forte gírin
ayant une solution dàliluma, dàluma
Azadirachta indica màlijirinin
Azanie Azani
Azawad Azawadi
Azhar Azari
azithromycine azitoromisini
azote azɔti