Skip to main content Bamadaba  bamanankan daɲɛgafe / dictionnaire du

G - g

gá .

n. 1 •  hangar, véranda (où l'on s'abrite du vent, du soleil). ù bɛ́ dòn gá kɔ́rɔ síni demain, ils seront circoncis

unknown
gá (hangar, véranda)
photo Valentin Vydrine

2 •  échafaudage.

gá gwá.

adv. chute énergique.

gà .

n. 1 •  foyer, cuisine. gàda, gàso, kizini, tóbili. í ní gà ! merci ! (adressé à la cuisinière)

unknown
gà (foyer, cuisine)
photo Valentin Vydrine

gwà ‘cuisine, foyer’ — gà ‘chenal (d’une rivière)’
consonnes marginales : gw- / g- 2-18

2 •  famille (sous la responsabilité du plus âgé dans la branche la plus élevée). fàbulonda, bùlonda, dénbaya, kɔ́lɛ, kɔ́mɔgɔ, wólo.

gáala gwáala.

n. 1 •  huître. káakɔ.

2 •  chaux de coquillage. gáalamugu.

gáalamugu ( huître poudre ) gwáalamugu.

n. 1 •  chaux de coquillage.

2 •  craie en poudre.

3 •  talc.

gáan gwáan.

onomat. bruit violent. à yé dá túgu gáan ! il a fermé violemment la porte, pan !

gàankan kànkan. kànga; gàngan; gànga.

v. 1 •  étendre, étaler, déployer, pendre (linge, tissu). yèbeyaba. fìnikola bɛ́ fìni gàankan jùru lá la laveuse pend le linge sur la corde

2.1 •  dresser pour barrer. ɲɛ́nɛ gàankan dá lá ! dresse le secco devant l'ouverture de la porte !

2.2 •  s'interposer, faire obstacle. bànamini.

gàaragaara gwàaragwaara; gàragara; gwàragwara.

n. brancard. barankari.

gáari ; .

n. fil, fil à coudre, fil à tisser. gèse.

gàasi gàsi. Source : ar: ba`s ="mal ?

n. 1 •  tort.

2 •  offense. bàgamako, dɔ́gɔyama.

3 •  gêne.

4 •  égard, considération. dòn màa gàsi lá offenser qqn, lui causer du tort, de la gêne sé t'á yé kà ò gàsi díla il n'a pas les moyens de réparer ce tort

Gabakuru

n.prop. TOP, Gabakourou (commune rurale au sud de Bamako).

gàban

n. 1 •  chapeau conique (en paille, en feuilles de rônier).

2 •  idiot, imbécile, sot, bêta. dájibɔn, nálon, nánatɔ, fágonbagatɔ, jùga, nálonma.

Gabera

n.prop. TOP, Gabera (une localité au Nord du Mali).

Gabiriyɛli

n.prop. Gabriel. Jibirila, Jíbril. … ani dògòtòrò Jòpu, n'ale de ye Gabiriyèli Ture dògòtòròso kuntigi ye ... (Faso Kumakan, 1983) NOM.FRA.

Gabon Gabɔ́n.

n.prop. TOP, Gabon (pays).

Gabɔ́n Gabon.

n.prop. TOP, Gabon (pays).

gàbugu ( foyer paillote ) .

n. case-paillote (servant de cuisine). gàso. gàbugu ká kɔ̀rɔ mísiri yé la cuisine est plus ancienne que la mosquée(prov)

Gabukɔrɔ

n.prop. NOM.M (nom masculin).

gáda .

n. traverse (qui (unit les côtés de la pirogue) et sert de siège). cɛ́tigɛ, jíripanparan.

gàda ( foyer bouche ) .

n. 1 •  cuisine (endroit). gà, gàso, kizini, tóbili. mùso bɛ́ gàda fúran kà dàga kò la femme balaie les abords de la cuisine et lave les canaris

2 •  servante, esclave. báarakɛden, màganna, màgannamuso, jɔ̀n, jɔ̀nkɛ.

Gadamɛsi

n.prop. TOP, Ghadamès (une ville et une oasis du désert en Libye, à la frontière de la Tunisie et de l’Algérie).

gádawu gwádawu.

adv. d'un seul coup. síri, téwu.

gádawugadawu gwádawugwádawu.

onomat. bruit de galop.

gàdaya ( cuisine [ foyer bouche ] *abstractif ) .

n. esclavage, situation de dépendance (condition de servante, d'esclave). jɔ̀nfeere, jɔ̀nya.

gàden ( foyer enfant ) .

n. proche (membre de la grande famille). fàsolamɔgɔ, lìmana.

gàdi

n. petite amie. gò.

gàdonkalan ( foyer entrer lecture ) .

n. leçon de cuisine, enseignement ménager.

gàdonmuso ( foyer entrer femme ) .

n. cuisinière, femme au foyer. tóbilikɛla, jíganna.

gáfe

n. livre, fascicule. kìtabu, líburu.

gáfedilanna ( livre fabriquer *agent permanent )

n. imprimeur, éditeur.

gáfelasagonna ( livre garder [ *causatif ] *agent permanent )

n. bibliothécaire.

gáfelasagonso ( livre garder [ *causatif ] maison )

n. bibliothèque. bibiliyotɛki, gáfelasagonyɔrɔ, gáfemarayɔrɔ.

gáfelasagonyɔrɔ ( livre garder [ *causatif ] lieu )

n. bibliothèque. bibiliyotɛki, gáfelasagonso, gáfelamarayɔrɔ , gáfemarayɔrɔ.

gáfemarayɔrɔ ( livre garder lieu )

n. bibliothèque. bibiliyotɛki, gáfelasagonso, gáfelasagonyɔrɔ.

gàfo

v. retirer, enlever. bɔ́, cɛ̀, sàma, búnumunu, wásaki, wèleku, wúli.

2 •  v. arracher. bɔ̀bɔ, bɔ̀gɔti, ntàraki, pàro, pùruti, sɔ́gɔbɛ, ŋúna.

3 •  v. renverser avec violence.

gága gwága.

n. panier à kolas. fúfu, nága.

gágalanwu

onomat. patatras (chute brutale de métal plat). biribarabiri, wáwu.

gàjaba

n. sorgho, Sorghum.guineense. kènde, kénìnge. gram .

Gajaga

n.prop. TOP, Gadiaga (région historique à la rive gauche du fleuve du Sénégal, à cheval entre le Mali et Sénégal).

gájagi

adv. fort, énergique. dén bɛ́ à bá kɔ́ rɔ́ gájagi ! l'enfant se dresse énergiquement sur le dos de sa mère !

Gajigo

n.prop. NOM.CL.

gákɔrɔla ( hangar dessous *nom de lieu ) .

n. véranda. gá, wáranda.

Gaku

n.prop. NOM.CL.

gàkulu ( foyer montagne ) .

n. pierre du foyer.

gàkuru ( foyer boule )

n. pierres du foyer.

gála gàla; .

n. 1 •  mirador, affût en haut d'un arbre. gɛ́lɛ.

2 •  sente de gibier (lieu fréquenté par le gibier : sente, point d'eau …)

gála gɛ́lɛ. gwɛ́lɛ; gwála.

n. 1 •  plate-forme, estrade publique (sur les places des villages). (en rondins rapprochés posés sur des pieux).

2 •  mirador (dans les champs). gála.

gàla

v. épier. bɛ́lɛn, dèdegeru, dèenkun, dègedegelu, dèndegeru, dɔ̀dɔ, dɔ̀dɔlima, dɛ́lɛ, kɔ́nɔma, kɔ́nɔmaya.

gàla

n. indigo, Indigofera tinctoria (plante arbustive ——⟩ 1,50 m). gàlajíri. papi . fìni dòn gàla lá teindre à l'indigo Voir :  .

gàla .

v. être sans acquéreur. ń'í y'í bàn cɛ̀ ó cɛ̀ rɔ́, í bɛ́ gàla si tu refuses tous les partis, tu resteras vieille fille

gàlabagalaba gwàlabagalaba; gàrabagaraba.

v. bâcler (agir à-la-va-vite). bàlakabalaka, gòlokogoloko, hàrabaharaba, nkàsaki, súgubasuguba.

gàlabagalaba gàrabagaraba.

adv.p. à la va-vite.

gàlabasa gólobasa.

v. se précipiter.

gálabu .

n. condition physique, dynamisme. kùnkɛnɛya. ù gálabu ká kɛ́nɛ ils sont dégourdis à yé né gálabu kári il m'a découragé

gálabuntan ( condition.physique *privatif ) .

adj. amorphe (au physique et au moral). lágalagatɔ.

gálabuntanya ( amorphe [ condition.physique *privatif ] *abstractif ) .

v. être amorphe.

gálabuntanya ( amorphe [ condition.physique *privatif ] *abstractif ) .

n. manque d'énergie.

gàladon ( indigo entrer )

n. teinture à l'indigo (action de teindre).

gàladonna ( indigo entrer *agent permanent )

n. teinturière à l'indigo.

gàlaji ( indigo eau )

n. bain de teinture à l'indigo.

gàlajíri ( indigo arbre )

n. indigo, Indigofera.tinctoria (plante arbustive ——⟩ 1,50 m). gàla. papi .

gálaka .

n. côte. bárasa, bárasakolo, gásabakolo, kɔ̀gɔjida, sábakolo, gásaba.

gálakadimi ( côte souffrance ) .

n. névralgie intercostale.

gálakakolo ( côte os ) .

n. une côte.

gálakanɔrɔ ( côte coller )

n. pneumonie. dísidimi, dísirɔbana, sínkɔrɔkɛrɛdimi.

gálakaɲimiden ( côte mâcher enfant ) .

n. enfant ingrat.

gàlama

n. calebasse-louche.

unknown
gàlama (louche fabriquée à partir d'une calebasse)
photo Valentin Vydrine

gàlamaɲɛ .

n. louchée.

gàlasina ( indigo coépouse )

n. plante Indigofera bracteolata. papi . (surtout dans les terres sablonneuses)

gále

adj. premier, d'abord. npére, peremiye, peremiyɛ, fɔ́lɔ.

gále

n. premier, autrefois. npére, fɔ́lɔfɔlɔ, gálegale, fɔ́lɔ.

gále

n. autrefois, premier, d'abord. fɔ́lɔfɔlɔ, gálegale, npére, fɔ́lɔ.

gále

n. ceinture (de grosses perles). cɛ́, cɛ́lajala, cɛ́sirijala, cɛ́sirilan, sɛntiri.

gále

adv. autrefois. gánni, kàkɔrɔ, kúnunkò, fɔ́lɔ.

Galedu

n.prop. NOM.CL.

gálegale ( autrefois autrefois )

n. autrefois, naguère. fɔ́lɔ, gále, fɔ́lɔfɔlɔ.

gálemɔgɔ ( autrefois homme )

n. homme préhistorique. fɔ́lɔmɔgɔ.

gàliya

n. 1 •  poisson Distichodus brevipennis (——⟩ 60 cm, ——⟩ 6 kg).

2 •  poisson Distichodus engycephalus (——⟩ 40 cm). kálesume.

3 •  poisson Distichodus rostratus (——⟩ 62 cm, ——⟩ 6,2 kg). bínɲimi, jíŋɛɲɛ, nsɔ̀ngɔn, kɛ̀ɛya.

gàlo .

n. marché (quotidien d'un grand centre). dɔ́gɔ, súgu.

gàlo .

n. porte-malheur (chose qui attire le malheur (à ne pas voir. (même une récolte trop abondante !) ; chose à ne pas faire sous peine de malheur). tèrejugu.

gàlo .

v. porter malheur. ń'í yé nìn kɛ́, à nà í gàlo si tu le fais, ça te portera malheur

gàlodugu ( marché terre )

n. ville, grand centre urbain. dùgu, só.

Galogo Gologo.

n.prop. NOM.CL.

gàlomajira ( porte-malheur *comme de montrer ) ; ; .

n. signe de malheur, mauvais présage (ex : tourbillon, engoulevent …)

gàlomako ( porte-malheur *comme de affaire )

n. action hors norme. Syn : dákabanako . ń'í yé mùso fúru, kàna gàlomako jìra à lá, í ń'á fɔ́ í tɛ́ sì à fɛ̀, í tɛ́ fìni sàn à yé si tu prends femme, ne lui montre pas de la désaffection comme de ne pas faire lit commun ou de ne pas lui fournir l'habillement

gàlomuso ( porte-malheur femme ) .

n. épouse délaissée (d'un polygame).

gálon .

v. 1 •  détacher, rebondir. búnumunu, dáfalen, fóni, wòlowolo, sóni, tóntoli. bàlon bɛ́ gálon dùgu mà le ballon rebondit sur le sol réf

2 •  insulter vertement, battre. báron, bùgɔ, cɔ́gɔri, gòsi, ntìri, tòntà, wàlon. í gálon màa kùnna insulter copieusement qqn

gan

n. gant. fóroko. N’aw bɛ tonso ta, aw ka kan ka gan walima manaforoko dɔ don aw bolo la. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gán .

n. gombo, Hibiscus.esculentus. dàgan, ngúlubàrá. malv . gán ní nwánan mán jàn ɲɔ́gɔn ná le gombo et le "nwanan" sont proches l'un de l'autre (prov)(tous les deux donnent du mucilage) gánforo champ de gombo; fig coup d’épéron

unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
photos Charles Bailleul

gán .

n. poing. bólokurun. gán tɔ́rɔ màa kàn, gán sìgi màa kàn donner un coup avec le poing

gán .

v. 1 •  sauter, faire sauter. pán, tà. ń bɛ́ ń gán kɔ̀ kùnna je saute par dessus le (petit) marigot mùso bɛ́ jídunu gán les femmes jouent le tambour d'eau(elles font "sauter" une calebasse renversée sur l'eau)

2 •  se démancher. jélekisɛ bɛ́ gán kà bɔ́ à kàla lá la hache se démanche

3 •  s'enfuir brusquement. mùso fɔ́lɔ gánna kà táa à fàso lá la première femme s'est enfuie brusquement chez son père

gàn .

vq. 1 •  chaud. gòni, kálan. jí ká gàn l'eau est chaude

2 •  difficile. bìlen, gírin, gó, gɛ̀lɛn.

3 •  urgent. nìn kó ìn ká gàn cette affaire est urgente

gàn .

v. chauffer (au propre et au figuré). bù, gòniya, kálaya. à bɛ́ gàn dɛ́ ! ça va barder  ! k'à gàn mɔ̀gɔ kɔ́ harceler qqn, tarabuster

gàn .

n. 1 •  fétiche. bàkulan, bàra, bási, básininkumana, bìɲɛ, bóli, dúgure, jàhadi, jàra, jò, màɲa, tón, ɲánfɛn.

2 •  société d'initiation.

3 •  corne (d'animal). gére.

gàn .

n. reste des tiges de mil. gàn cɛ̀ nettoyer un champ en ramassant ces tiges

gàn .

n. fourneau (des forgerons). gànso.

gàn .

n. 1 •  fièvre, maladie. fàrigan, fiyɛwuru, bàna, dàbalibana, dálibana, fàrida, jànkaro, jànkaroya, kúngo, kúngobana.

2 •  effort intense.

Gana

n.prop. TOP, Ghana (pays).

gána .

adj. à moitié mûr (fruits : tomates, mangues, papayes …) gánamasan. bànjaraki, nkàncaraki.

Ganadugu

n.prop. TOP, Ganadugu (villege, commune de Niéna, cercle et région de Sikasso).

gánamasan .

adj. à moitié mûr. gána. bìlen ní gánamasan des mûres et des presque mûres

gánan ; ; .

n. pièce de monnaie.

gánan ; ; .

adj. 1 •  célibataire. mùsontan. cɛ̀ gána vieux garçon

2 •  sans partenaire. mùru gána un couteau sans sa gaine

3 •  isolé, unique. mùgan gána une unique pièce de 1OO francs

gànan ; ; .

v. raser (complètement, mettre à nu). dí.

gánatìgɛ ( gombo couper ) .

v. trancher. tìgɛ.

1 • 

2 •  résoudre, décider.

3 •  traverser. cɛ̀rɔ, cɛ́tìgɛ, sɔ̀tìgɛ, tɛ̀mɛ.

gánaya ( célibataire *abstractif ) .

n. célibat (état de vieux garçon, de vieille fille). cɛ̀ganaya, cɛ̀ntanya, fúrubaliya, fúrukɛbaliya, mùsoganaya, mùsontanya.

Ganbi

n.prop. NOM.CL.

Ganbi Ganbiya.

n.prop. TOP, Gambie (pays).

Ganbiya Ganbi.

n.prop. TOP, Gambie (pays).

Gancɔ Gwancɔ.

n.prop. NOM.F (nom féminin).

Ganda

n.prop. Ganda (Ganda Izo, une milice songhaï et peule formée en 2012).

Gandeega

n.prop. NOM.CL.

Gandiki

n.prop. NOM.M (nom masculin).

gànfaa .

n. sac de selle.

gànfɛlɛ nsànfala. nsànfɛlɛ; zànfala; nkànfɛlɛ; nsànfalanfalan.

n. maladie cutanée, pytiriasis versicolor, dartre (taches squameuses disséminées sur la peau). dà, kàbabilen.

gànga kànkan. kànga; gàngan; gàankan.

v. 1 •  étendre, étaler, déployer, pendre (linge, tissu). yèbeyaba. fìnikola bɛ́ fìni gàankan jùru lá la laveuse pend le linge sur la corde

2.1 •  dresser pour barrer. ɲɛ́nɛ gàankan dá lá ! dresse le secco devant l'ouverture de la porte !

2.2 •  s'interposer, faire obstacle. bànamini.

gàngan gòngo.

n. tambour d'annonce (à deux faces, frappé avec des baguettes).

unknown
gàngan (tambour pour les annonces, avec ses deux faces en peaux et ses baguettes)
photo Valentin Vydrine

gàngan

n. écurie. sògangan écurie

gàngan kànkan. kànga; gàankan; gànga.

v. 1 •  étendre, étaler, déployer, pendre (linge, tissu). yèbeyaba. fìnikola bɛ́ fìni gàankan jùru lá la laveuse pend le linge sur la corde

2.1 •  dresser pour barrer. ɲɛ́nɛ gàankan dá lá ! dresse le secco devant l'ouverture de la porte !

2.2 •  s'interposer, faire obstacle. bànamini.

gàngan kànkan. kànga.

n. interposition, obstacle. bàliko, bànamini.

gàngara .

n. palissade (en tiges de mil ou en paille entre deux séries de piquets). jása.

Gangaran

n.prop. TOP, Gangaran (massif montagneux, cercle de Kita).

gángaran

adv. bruit violent.

gánge gánke.

n. 1 •  utérus (organes féminins (spécialement : utérus et trompes)).

2 •  maux de ventre d'origine génitale.

gánjalanna ( gombo sec sauce ) .

n. sauce au gombo séché.

ganjan

n. pantalon de chasseur (sans bouffant, moulé aux jambes). sígikulusi.

gànkala ( reste.des.tiges.de.mil tige ) .

n. vieilles tiges de mil (laissées dans les champs).

gánke gánge.

n. 1 •  utérus (organes féminins (spécialement : utérus et trompes)). bángenugu, bángeso, dɛ́bɛ, sókɔnɔna, uterisi.

2 •  maux de ventre d'origine génitale.

gánkedimi ( utérus souffrance ) gánkekɔnɔdimi.

n. règles douloureuses (ou douleurs suite d'accouchement).

gánkekɔnɔdimi gánkedimi.

n. règles douloureuses (ou douleurs suite d'accouchement).

gánni

adv. autrefois. fɔ́lɔ, gále, kàkɔrɔ, kúnunkò.

gánsan .

adv. inutilement. fú, fúfalaki.

1 •  sans raison. à tɛ́ kɛ́ gánsan on ne le fait pas sans raison

2 •  gratuitement.

gánsan .

adj. 1 •  gratuit. fúlama.

2 •  inutile. cíntan, fú, fúfàfu, kùnntan, tɔ̀kajɛ̀, ɲɛ̀cintan, ɲɛ̀kontan.

3 •  ordinaire. séli tɛ́ bì, nká dón gánsan tɛ́ ce n'est pas une fête aujourd'hui, mais ce n'est pas un jour ordinaire

gánse gánsi.

v. publier, faire savoir, annoncer, faire de la publicité. kófɔ, wéleda.

Ganseni Gansenin. Gwansenin; Gwanseni.

n.prop. NOM.F (nom féminin).

Gansenin Gwansenin; Ganseni; Gwanseni.

n.prop. NOM.F (nom féminin).

gánsi gánse.

v. publier, faire savoir, annoncer, faire de la publicité. kófɔ, wéleda.

gànso ( fourneau maison ) .

n. fourneau (des forgerons). gàn.

Gansun

n.prop. NOM.F (nom féminin).

Gantɛnɛ

n.prop. NOM.F (nom féminin).

gantiriyowani

n.prop. Gantrioine. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gàntɔ ( fièvre *statif ) .

n. malade, fiévreux. bànabagatɔ.

gántɔ̀nná ( sauter nuque à ) .

n. galago du Sénégal, Galago.senegalensis (primate, taille d'un petit rat, sauteur ——⟩ 7m., de moeurs nocturnes). pán-tɔ̀n-ná, ntɔ́rɔ.

gàntugu ( fourneau bras ) .

n. fournaise (extraction du fer par) haut fourneau, creuset (traditionnel). gàntuguda.

gàntuguda ( fournaise [ fourneau bras ] bouche )

n. fournaise. gàntugu.

gàɲɛ ( foyer oeil ) .

n. intervalle entre les pierres du foyer.

Gàɲi

n.prop. NOM.M (nom masculin).

Gaɲiwa

n.prop. TOP, Gagnoa (nom de lieu).

Gáo

n.prop. TOP, Gao (ville).

Gárabà

n.prop. NOM.M (nom masculin).

gàrabagaraba gàlabagalaba. gwàlabagalaba.

v. bâcler (agir à-la-va-vite).

gàrabagaraba gàlabagalaba.

adv.p. à la va-vite.

gárabali dárali. .

n. marché aux bestiaux.

gàrabasa gàrabasu. gàrabaso.

v. 1 •  agir brusquement.

2 •  frapper brusquement.

gàrabaso gàrabasu. gàrabasa.

v. 1 •  agir brusquement.

2 •  frapper brusquement.

gàrabasu gàrabasa; gàrabaso.

v. 1 •  agir brusquement. gíribasa.

2 •  frapper brusquement.

garadi

n. garde. bìla, gáridi, kàlifa, làmara, màra, sàbarabatigi.

gáradi

n. fusil (à pierre gros et court). cì-npón, gàtan, làsasi, lònkan, lɔ̀ɔsi, màrifa.

gáragàra .

n. 1 •  ganga sénégalais, Pterocles.exustus.

2 •  ganga de Gambie, Pterocles.quadricinctus.

3 •  ganga tacheté, Pterocles.senegallus (taille d'une tourterelle, ne perchent pas, volent vite et droit en groupes, nid sur le sol). bàla-kà-wúli.

gàragara gàaragaara. gwàaragwaara; gwàragwara.

n. brancard.

gàraka .

v. corriger, bien éduquer. lákùru, látilen, ntìri, tílen.

gárakasa .

onomat. bruit de chute. bíri, gíriwu, táli.

Garala

n.prop. TOP, Garala (village, région de Mopti).

gáralan ( entraver *instrumental )

n. vis.

Garali

n.prop. TOP.

Garalo

n.prop. TOP, Garalo (commune, cercle de Bougouni, région de Ségou).

garamɔkizɔni

n.prop. Gramoxone, désherbant. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gáramu

n. gramme. Note : néologisme kb 7/05 p.8

gáran ; ; ; ; .

n. 1 •  entrave. tòro.

2 •  cerclage (des greniers, des toits de paille).

gáran ; ; .

v. entraver. féreke.

Garan Basamu

n.prop. TOP, Grand Bassam (nom de lieu).

gárana gàrina; .

n. corne à poudre.

gáranke

n. cordonnier.

gáranti

n. garantie.

gáranti

v. garantir.

gárasi

n. garage. U bɛ na ni wariwalisi minnu ye, bɔ kɛra o ɲɔgɔnna dɔ kan garasi dɔ kɔnɔ Bɛliziki faaba la yen; a falen bɛ sefawarijugu la tewu.(Kibaru n°400, 2005) ETRG.FRA.

gárawu

adv. avec violence (et soudaineté). ù yé sòn mìnɛ gárawu ! ils ont attrapé le voleur "garawu"!

gári ; .

n. gare.

gàribu .

n. élève-marabout (qui fait de la mendicité).

gàribuya ( élève-marabout *abstractif )

n. mendicité (des jeunes élèves-marabouts). hìdaya, sárakaminɛ.

gáridi

n. garde. bìla, garadi, kàlifa, làmara, màra, sàbarabatigi.

garidiɲɛn

n. gardien. dákɔlɔsila, garadi. Mɔgɔ min ni tora kasaara in na, o tun ye du in kɔlɔsibaga ye n'an ko a ma « garidiɲɛn ».(Kibaru 519, 2014) Syn : kɔ̀lɔsibaa . ETRG.FRA.

Garigando

n.prop. TOP, Gargando (village et commune, cercle de Goundam, région de Tombouctou).

gàrijɛgɛ gàrisɛgɛ; ; ; ; ; . Ar. ar-rizq 'subsistance, chance'

n. 1 •  chance. kùnnandiya, kùntere, nɛ̀lɛ, sàbaba, tère.

2 •  progéniture.

3 •  grossesse. kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ… si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse

gàrijɛgɛ gàrisɛgɛ; ; ; ; .

v. 1 •  avoir de la chance. né gàrijɛgɛra àrajo lá j'ai gagné une radio

2 •  concevoir (femme). à mùso gàrijɛgɛra sa femme est tombée enceinte

gàrijɛgɛfolofolo ( chance abandonner )

n. malchance. kára, kùnnangoya, kùnnasiri, nèri, sèngoya.

gàrijɛgɛma ( chance *comme de )

adj. 1 •  chanceux. kùnnandi.

2 •  enceinte. kɔ́nɔma.

gàrijɛgɛtigi ( chance maître )

n. 1 •  chanceux. kùnnandi.

2 •  enceinte.

gàrina gárana. .

n. corne à poudre.

gàrisɛgɛ gàrijɛgɛ. ; ; ; ; . Ar. ar-rizq 'subsistance, chance'

n. 1 •  chance.

2 •  progéniture.

3 •  grossesse. kɔ́nɔmaya, kɔ́nɔta, kɔ́nɔɲɛ, lásiri. ní mùso mɛ́na ń'á má gàrijɛgɛ sɔ̀rɔ… si l'épouse reste longtemps sans entrer en grossesse

gàrisɛgɛ gàrijɛgɛ. ; ; ; .

v. 1 •  avoir de la chance. né gàrijɛgɛra àrajo lá j'ai gagné une radio

2 •  concevoir (femme). à mùso gàrijɛgɛra sa femme est tombée enceinte

Garuwa

n.prop. TOP, Garoua (une ville au nord de Cameroun).

gásaba .

n. côte. bárasa, bárasakolo, gásabakolo, kɔ̀gɔjida, sábakolo, gálaka.

gàsaba kàsaba.

v. se hâter. mára.

gásabadimi ( côte souffrance ) .

n. point de côté, névralgie intercostale. kɛ̀rɛdimi, sínkɔrɔntalen.

gásabakolo ( côte os ) .

n. côte. bárasa, bárasakolo, gálaka, gásaba, kɔ̀gɔjida, sábakolo.

gásabakolomɛrɛnin ( côte [ côte os ] non.mûr *diminutif ) .

n. cartilage costal.

gásabalabankolo ( côte dernier [ *causatif terminer ] os ) .

n. côte flottante.

gàsaki nkàsaki. kàsaki.

v. 1 •  montrer dents (animaux, hommes ="type de grimace).

2 •  ouvrir grand les yeux. ɲɛ́fwàn.

gàsaki nkàsaki. kàsaki.

adv. proéminent.

Gasama

n.prop. NOM.CL.

gàsi gàasi. Source : ar: ba`s ="mal ?

n. 1 •  tort. hàkɛ, jàlaki.

2 •  offense. bàgamako, dɔ́gɔyama.

3 •  gêne.

4 •  égard, considération. dòn màa gàsi lá offenser qqn, lui causer du tort, de la gêne sé t'á yé kà ò gàsi díla il n'a pas les moyens de réparer ce tort

gàsima

adj. 1 •  offensant. gàsimakuma / gàsimako…

2 •  vénéré. à táara à kùndógo bàtoso gàsimaba dɔ́ kɔ́nɔ il est allé se réfugier dans un temple très vénéré (2 Ch 4, 33)

gàsintanya ( tort *privatif *abstractif )

n. impudence, effronterie, manque d'égards. fásannenya, kùnnatigɛ, sáamɛntanya, ɲɛ́malobaliya, kùnnatigɛlenya, màlobaliya, sìritigɛlenya, ɲɛ́donya, ɲɛ́nagɛlɛya.

gásiwali gázuwali. gásuwali.

n. gasoil.

gásiwali gázuwali.

n. gázuwali; gásuwali. gasoil. Gasiwali litiri 49.000 ani tulu litiri 650 dira Tumutu sɛnɛkɛlaw ma u ka motopɔnpuw labaarali kama.(Kibaru 535, 2016) ETRG.FRA.

gàso .

v. fermer. bólolatugu, túgu. ù yé dá gàso à dá lá ils lui ont claqué la porte au nez

gàso ( foyer maison ) .

n. cuisine (case(-paillotte) servant de cuisine). gà, gàda, kizini, tóbili. gàbugu.

gásuwali gázuwali. gásiwali.

n. gasoil.

gásuwali gázuwali.

n. gásiwali; gázuwali. gasoil. Gasiwali litiri 49.000 ani tulu litiri 650 dira Tumutu sɛnɛkɛlaw ma u ka motopɔnpuw labaarali kama.(Kibaru 535, 2016) ETRG.FRA.

gàtan .

n. fusil (traditionnel, à canon de petit diamètre). cì-npón, gáradi, làsasi, lònkan, lɔ̀ɔsi, màrifa.

gàtigi ( foyer maître ) .

n. chef de la famille.

Gatiya

n.prop. ABR, GATIA, Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (groupe armé créé le 14 août 2014).

gato

n. gâteau. dídɛgɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumumafɛn minnu bɛ dilan iziniw na n'u bɛ kɛ gatow, kuruwasanw, biriyɔsi, piza ani komitɛrɛ jirannenw na.(Kibaru 500, 2013) ETRG.FRA.

Gáùsu Gáwùsu.

n.prop. NOM.M (nom masculin).

gàwa

n. rustre.

gàwale gàwali. gàwɔli; gàwulen. Fula gaawal

n. lance, javelot (à l'extrémité barbelée).

gàwali gàwale; gàwɔli; gàwulen. Fula gaawal

n. lance, javelot (à l'extrémité barbelée). tàma.

Gàwó

n.prop. TOP, Gao (ville).

gàwɔli gàwali. gàwale; gàwulen. Fula gaawal

n. lance, javelot (à l'extrémité barbelée).

gàwulen gàwali. gàwale; gàwɔli. Fula gaawal

n. lance, javelot (à l'extrémité barbelée).

gáwulɛ gáwulɔ.

n. griot (classe de griots ( effrontés, n'hésitent pas à maudire …)) jèli, jèlikɛ, ŋàara.

gáwulɔ gáwulɛ.

n. griot (classe de griots ( effrontés, n'hésitent pas à maudire …))

Gáwùsu Gáùsu.

n.prop. NOM.M (nom masculin).

gázi

n. gaz. fíɲɛ.

gazikariboniki

n. gaz carbonique. Fiɲɛ fan ɲuman ye « ɔkisizɛni » ye, a fan jugu ye « gazikariboniki » ye. (Kibaru 525, 2015) ETRG.FRA.

gazolini

n. gazole, gazoline. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gázuwali gásuwali; gásiwali.

n. gasoil.

Gbékeduu

n.prop. TOP, Gbekedou (nom de lieu).

Gben Kɔɔjida Gbenkɔɔijida.

n.prop. TOP, Côte d'Ivoire (nom de lieu). Kɔ́nɔwari.

Gbenkɔɔijida Gben Kɔɔjida.

n.prop. TOP, Côte d'Ivoire (nom de lieu). Kɔ́nɔwari.

Gboɛta

n.prop. NOM.CL.

gédewu

onomat. bruit d'un objet lourd qui tombe.

Gée Géjuma.

n.prop. NOM.M (Gée est une forme diminutive).

géga .

n. culotte-chemise des circoncis. géga yé án ná kùlusidulɔki yé le "gwegwa", c'est notre culotte-chemise

gège ngège. gwègwe.

n. arbuste Maytenus senegalensis (buissonnant, épines de 1 / 5 cm portant deux feuilles au sommet). . céla gègenin.

gègenin ( arbuste.Maytenus.senegalensis *diminutif ) .

n. arbuste Maytenus senegalensis (buissonnant, épines de 1 / 5 cm portant deux feuilles au sommet). . céla ngège.

géjegeje gɛ́jɛgɛjɛ.

onomat. bien mûr, très solide, en forme, bien portant.

gèji

n. mer, océan. dɛ́bɛ, kɔ̀gɔji.

Géjuma Gée.

n.prop. NOM.M (Gée est une forme diminutive).

gèjuma wòjuma, júma. Source : ar: gum`a ="id.

n. vendredi. júmadon, júmadonya, gèjumadon .

gèjumakan ( vendredi cou )

n. propos qui engagent l'avenir (promesse à tenir sous peine de retombées). dárɔkan.

géle .

n. arbre Prosopis africana (arbre ——⟩ 20 m, bois d'oeuvre, charbon de bois recherché par les forgerons). . mimo

unknown
A bɛ sumu furakɛ (Hesperian, Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018)

géle géren. .

n. terre ferme.

gèle gèlu. gwèlu.

n. surface (d'un champ).

gélenkete gérekete. gérekese; gwérekete; gwérekese; gwérenkete.

n. nu. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu

géletali ( arbre.Prosopis.africana ) .

n. arbre Erythrophleum africanum (petit tali des savanes ; arbre ——⟩ 8 / 15 m (son écorce ne contient pas de poison au contraire du 'tàli')). . césa

gélu .

v. couper, trancher en morceaux. cáron, cérun, kàn, méseku, tìgɛ, tù, tɛ́rɛmɛ, pélu.

gélù gwélù; gèlù; ngèlu.

n. petit duc africain, Otus scops (le plus petit des hiboux,18cm !, aigrettes très développées).


gělǔ, gèélǔ ‘petit-duc africain’, těndǎ, tèéndǎ ‘ombrette’
Classes tonales mineures irrégulières AA (4-14)

gèlu gwèlu; gèle.

n. surface (d'un champ). dá, fyɛ̀, fɛ̀rɛ, kɛ́nɛ, ɲɛ́.

gèlù gélù. gwélù; ngèlu.

n. petit duc africain, Otus scops (le plus petit des hiboux,18cm !, aigrettes très développées).

gén .

adv. fermeture rapide.

gén .

v. planter, ficher (un couteau, les dents…) túru.

gén .

n. marteau. gɔ̀silan, marato, marito, mántaraka.

gènde gène.

n. 1 •  aire de battage.

2 •  lieu d'exécution capitale.

gènde gène. gwène; gwènde.

v. serrer.

1 •  gêner, être trop étroit (un vêtement, une chaussure; pour -- mà). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment

2 •  bien fermer. mɛ̀ku.

gène gènde.

n. 1 •  aire de battage.

2 •  lieu d'exécution capitale.

gène gwène; gènde; gwènde.

v. serrer. cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gɛ̀nɛn, gɛ̀rɛntɛ, jíjà, mɔ́sɔn.

1 •  gêner, être trop étroit (un vêtement, une chaussure; pour -- mà). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment

2 •  bien fermer. mɛ̀ku.

génekàlan .

n. aigle martial, Polemaetus.bellicosus (le plus grand aigle de savane claire, brun dessus, blanc tacheté dessous, chasse beaucoup les pintades).

géngele .

adv. très sec, très dynamique. kásakasa, kɔ́k, kɔ́s. í yé nɛ̀gɛnin tà géngele ! Í y'á bìla géngele ! à tɛ́na dɔ́ wɛ́rɛ fɔ́ nɛgɛninkan kɔ́ tu as pris un bout de métal "gling" ! Tu l'as rejeté "gling" ! Il ne fera pas d'autre bruit que celui d'un bout de métal (prov) (un tel ne changera plus !)

géngen .

v. clouer (il faut plusieurs coups ?) bánban, pénpe.

géngeren

adv. solide et trapu.

gèngerenin ( *diminutif )

n. autour gabar, Melierax.gabar (gris clair, croupion blanc, queue barrée, se tient longtemps caché dans le feuillage).

géni génin.

n. encens, rhizomes et jeunes pousses brûlés de Kyllinga, utilisés comme encens. súmadiyalan, wúsulan.

gèni gènin; gwèni; gòni.

n. vène, Pterocarpus erinaceus, Picreus lanceolatus, palissandre africain, palissandre du Sénégal, santal rouge d’Afrique (arbre ——⟩ 12 / 15 m; bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon). . papi

unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
photos Charles Bailleul

génin géni.

n. encens, rhizomes et jeunes pousses brûlés de Kyllinga, utilisés comme encens.

gènin gèni. gwèni; gòni.

n. vène, Pterocarpus erinaceus, Picreus lanceolatus, palissandre africain, palissandre du Sénégal, santal rouge d’Afrique (arbre ——⟩ 12 / 15 m; bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon). . papi

géninkunan .

n. 1 •  sorte d'encens (à partir des rhizomes de Cyperus esculentus). sárakatani.

2 •  arbre esp. dankari.

gènte .

n. amputé de la lèpre. bóloɲɔnsɔn tɛ́ gènte lá le "gente" n'a plus de doigts

gére .

n. corne (de bétail). bíɲɛ, gàn.

gère gwère; gwèren; gèren.

n. danse athlétique (chez les malinké).

gérefe .

v. greffer. tùgu.

gérefe .

n. arbre greffé.

gerefiye

n. greffier. O laɲinisɛbɛn bɛ di « gerefiye » ɲɛmɔgɔso kɔnɔ jamana sariyasunba lafasalibulon kɔnɔ yen. ETRG.FRA.

Gereguwari

n.prop. NOM.ETRG, Grégoire.

gérekese gérekete. gélenkete; gwérekete; gwérekese; gwérenkete.

n. nu. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu

gérekete gérekese; gélenkete; gwérekete; gwérekese; gwérenkete.

n. nu. bɛɲɛ. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu

gérema ( corne *comme de ) .

adj. cornu. bíɲɛma.

géren ; géle.

n. terre ferme.

géren .

adj. bouché. à nú ká géren il a le nez bouché túlo géren dòn c'est un sourd, un malentendant

géren .

v. 1 •  boucher. dágeren, dánɔrɔ, dátugu, nɔ́rɔ.

2 •  damer. tàbadaa wò gérenna le tuyau de la pipe est bouché sóbili géren damer une terrasse

gèren gère. gwère; gwèren.

n. danse athlétique (chez les malinké).

gèren .

n. fruit vert, fruit non-mûr.

gèren .

adj. 1 •  vert, non-mûr (fruit). bínkɛnɛlama, bínma, kɛ́nɛ, námugulama, ɲùgujilama. sì géren fruit vert de karité

2 •  jeune (animal, personne). mìsɛn, mìsɛnman, ncínin. bà géren une chevrette màa dàn yé í gèren yé c'est dans sa jeunesse que l'homme est au maximum de ses forces

Gerenadi

n.prop. TOP, Grenade (ville d'Espagne).

gèrenfin ( vert noir )

adj. tout à fait vert.

gérengeren .

adj. très difficile. tìlema gérengeren fɛ̀ : au plus fort de la saison sèche tíla.

gérenkanna

n. littoral. ò yɔ́rɔnin bɛ́ɛ lá, jíkulu wúlila kà gérenkanna bɛ́ɛ mìnɛ en un instant, les vagues se sont élevées et ont envahi tout le littoral (kb 1/05 p 12)

gèrenkari ( vert casser ) .

adj. 1 •  fruit cueilli avant d'être mûr.

2 •  mort jeune.

gèrenkari ( vert casser ) .

n. 1 •  fruit cueilli avant d'être mûr.

2 •  mort jeune.

gèrentigɛ ( vert couper ) ; gɛ̀rɛntɛgɛ.

v. 1 •  gauler des fruits.

2 •  flanquer par terre.

gerewu

n. grève. báarabila, gɛrɛwu. Nowanburukalo tile 28 an ka jagokɛlaw tun y'u ka baara lajɔ k'a sababu kɛ gerewu ye. U ka gerewu sababu ye gufɛrɛneman ka jagoko sariya latimɛbaliya ye.(Kalamɛnɛ n°7, 1993) ETRG.FRA.

gèse ; .

n. fil (de chaîne). gáari. fàama ká gèse yé fàantan yé le fil de chaîne du riche c'est le pauvre (prov)

gèse ngèsen.

v. 1 •  salir, rendre terne, décolorer (de manière indélébile). súgunɛkɛ bɛ́ fìni ngèsen le pipi marque le linge

2 •  retarder la croissance. bàna yé dénmisɛn ìn ngèsen la maladie a retardé la croissance de cet enfant

gèseda ( fil créer ) ; .

n. tissage.

gèsedala ( fil créer *agent permanent ) ; .

n. tisserand.

unknown
Gèsedala bɛ fìnikɔnɔ` dila, Ségou, 2009
Bogolans Soroblé

gèsekolo ( fil os ) .

n. 1 •  rouleau de tissu (une seule bande).

unknown
gèsekolo (ici au sens de : fuseau voir jɛ̀nɛ)
photo Valentin Vydrine

2 •  bobine de fil.

gésenbe

n. arbre Bauhinia rufescens ('pied de chèvre'). césa . sìfilɛjirinin.

géte gwéte.

adv. très petit de taille. kàrisa ká sùrun géte ! un tel est tout petit !

gètere . Source : Ar. qa:ṭiʕ 'voleur de grand chemin' ?

n. soudard.

gétu .

adv. petit et fort.

Gey

n.prop. NOM.CL.

Gèyita Daabɔ.

n.prop. NOM.CL.

gɛ̀dɛgɛdɛ .

v. gronder au loin. sán bɛ́ gɛ̀dɛgɛdɛ ça tonne dans le lointain

gɛ̀dɛgɛdɛ .

v. durcir. gɛ̀lɛya, kàron, lágɛ̀lɛya. sánji bɛ́ dùgukolo fàri dákɛnyɛ, tìle b'á gɛ̀dɛgɛdɛ la pluie tasse et aplanit le terrain, le soleil le durcit

gɛ́ɛru .

adv. tout près. kàna tɛ̀mɛ à kɔ́rɔ gɛ́ɛru ! ne passe pas si près !

gɛ̀fɛ gɔ̀fɛ; gwɛ̀fɛ; gwɔ̀fɛ.

n. houe (à manche recourbé et à large fer). dàba, ncéreŋe.

gɛ́jɛgɛjɛ géjegeje.

onomat. bien mûr, très solide, en forme, bien portant.

gɛ́lɛ gála; gwɛ́lɛ; gwála.

n. 1 •  plate-forme, estrade publique (sur les places des villages). (en rondins rapprochés posés sur des pieux).

unknown
gɛ́lɛ (plateforme, sur une place de village)
photo Valentin Vydrine

2 •  mirador (dans les champs). gála.

gɛ́lɛ .

n. 1 •  défense d'animal.

2 •  incisive énorme (qui dépasse la normale).

gɛ̀lɛ .

n. canon. dáburu.

gɛ̀lɛcɛ ( mâle )

n. homme stérile (dont aucne femme n'a d'enfants). Syn : cɛ̀jalan .

gɛ̀lɛden ( canon enfant ) .

n. obus, boulet de canon. obi.

gɛ́lɛkɛ

v. 1 •  grandir, se développer. báliku, bònya, mɔ̀gɔya, sánkɔrɔtà.

2 •  devenir puissant (sexuellement).

3 •  reprendre des forces. bànabaatɔ gɛ́lɛkɛra le malade a repris des forces

gɛ̀lɛn gɛ̀lɛ; ; .

vq. 1 •  dur. dùgukolo ká gɛ̀lɛn le sol est dur

2 •  difficile. bìlen, gàn, gírin, gó. sɔ̀rɔ mán gɛ̀lɛn ce n'est pas difficile à obtenir

3 •  cher (prix). júgu. à da ka gɛ̀lɛn c'est cher à dá ká gɛ̀lɛn c'est un menteur impénitent à dùsu ká gɛ̀lɛn il a de l'aplomb, du sang froid à kùnkolo ká gɛ̀lɛn il est têtu, indocile à tɛ́gɛ ká gɛ̀lɛn il est avare à ɲɛ́ ká gɛ̀lɛn il est effronté

gɛ̀lɛn ; ; .

adj. difficile. bìlen, fìn, góman, gɛ̀lɛnman. à gɛ̀lɛn yé nàfolontanya yé le pénible, c'est la pauvreté

gɛ̀lɛn gɛ̀nɛn; gwɛ̀lɛn; gwɛ̀nɛn.

n. tibia. gɛ̀lɛnkolo, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo.

gɛ̀lɛn nkɛ̀lɛn.

n. testicules.

gɛ̀lɛnjɛ ( tibia blanc )

n. colonisateur.

gɛ̀lɛnkala gɛ̀lɛnkolo. gwɛ̀lɛnkolo; gwɛ̀lɛnkala.

n. 1 •  tibia.

2 •  canon du bétail.

gɛ̀lɛnkolo ( tibia os ) gɛ̀lɛnkala; gwɛ̀lɛnkolo; gwɛ̀lɛnkala.

n. 1 •  tibia. gɛ̀lɛn, npélenpelenkolo, pélenpelenkolo, sánnakolo.

2 •  canon du bétail.

gɛ̀lɛnman ( dur *adjectivateur ) .

adj. difficile. bìlen, fìn, góman, gɛ̀lɛn.

gɛ̀lɛya ( dur *en verbe dynamique ) ; .

n. 1 •  dureté, résistance, solidité.

2 •  effort. bánban, dɛ̀mɛdɛmɛ, káari, màgan, pá, pí, séko.

3 •  difficulté.

4 •  cherté de la vie, difficultés économiques.

gɛ̀lɛya ( dur *en verbe dynamique ) ; .

v. 1 •  durcir. gɛ̀dɛgɛdɛ, kàron, lágɛ̀lɛya.

2 •  insister pour, recommander. à yé nìn gɛ̀lɛya ù mà… il leur a recommandé ceci

3 •  s'efforcer. bánban, cɛ́sìri, jíjà, jílajà, kára, kɛ́rɛtɛkɛrɛtɛ, tán. í gɛ̀lɛya kà nìn kɛ́ efforce-toi de faire ceci

4 •  rendre difficile. bìlen, bù, góya.

5 •  augmenter (le prix de …) bònya, láwàra, wàra. à y'á sɔ̀ngɔ gɛ̀lɛya il a rendu le prix inabordable

gɛ̀lɛyalan ( durcir [ dur *en verbe dynamique ] *instrumental ) .

n. clef (pour serrer). kíle, kónɲin.

gɛ́n .

v. aiguiser (au marteau, à la forge). cɛ̀ɛnku, dábɔ, dácɛ̀n, dádiya, dágɛn.

gɛ́n .

v. 1 •  chasser, poursuivre. nɔ̀fɛgɛ́n, nɔ̀mìnɛ. dònsokɛ yé sògo gɛ́n le chasseur a poursuivi l'antilope

2 •  renvoyer. lásègin.

3 •  garder les troupeaux.

gɛ̀nɛ gɛ̀nɛn.

v. 1 •  serrer (chaussure).

2 • 

3 •  dresser (queue). bàku, jɔ̀, màjɔ̀.

gɛ̀nɛgɛnɛ gɛ̀nɛngɛnɛn. ngɛ̀nɛngɛnɛ; nkɛ̀nɛnkɛnɛn.

n. ganglion (du à une plaie).

gɛ̀nɛn gɛ̀lɛn. gwɛ̀lɛn; gwɛ̀nɛn.

n. tibia.

gɛ̀nɛn gɛ̀nɛ.

v. 1 •  serrer (chaussure). cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gène, gɛ̀rɛntɛ, jíjà, mɔ́sɔn.

2 • 

3 •  dresser (queue). bàku, jɔ̀, màjɔ̀.

gɛ̀nɛngɛnɛn gɛ̀nɛgɛnɛ; ngɛ̀nɛngɛnɛ; nkɛ̀nɛnkɛnɛn.

n. ganglion (du à une plaie). kùru.

gɛ́ngɛn ( chasser chasser ) .

v. faire paître. fúla bɛ́ kà mìsi gɛ́n-gɛ́n kà nà le peul est en train de ramener les vaches

gɛ́ngɛnbaa ( faire.paître [ chasser chasser ] *agent occasionnel ) gɛ́ngɛnbaga. .

n. pasteur. ntòrikulu gɛ́ngɛnbaa, í tɛ́ dùsu, ń'ó tɛ́, í nà tɛ̀mɛ dɔ́ kàn le pasteur d'un troupeau de crapauds ne doit pas s'énerver, sinon il va en oublier un (prov)

gɛ́ngɛnbaga ( faire.paître [ chasser chasser ] *agent occasionnel ) gɛ́ngɛnbaa; .

n. pasteur. bágangɛnna, gɛ́nnikɛla, pasitɛri. ntòrikulu gɛ́ngɛnbaa, í tɛ́ dùsu, ń'ó tɛ́, í nà tɛ̀mɛ dɔ́ kàn le pasteur d'un troupeau de crapauds ne doit pas s'énerver, sinon il va en oublier un (prov)

gɛni

n. gaine. fura fosi tɛ ɛrini na. Ni a ka jugu kosɛbɛ aw bɛ se ka gɛni don walima ka a opere. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gɛ́nkɛgɛnkɛ

adv. lentement, doucement. dɔ́yi, kíisikaasa, kógoso, yóosoyooso, jɔ́yi, yɛ́rɛrɛ.

gɛ́nnikɛla ( chasser *nom d'action faire *agent permanent ) .

n. pasteur. bágangɛnna, gɛ́ngɛnbaga, pasitɛri.

gɛ́nnina ( chasser *nom d'action *agent permanent ) .

n. berger. bágangɛnna, mìsigɛnna, sàgagɛnna.

gɛ́ɲɛ .

n. fouet. màninwolo, bùguninka.

unknown
gɛ́ɲɛ (fouet, chicotte)
photo Valentin Vydrine

gɛ́rɛ ; .

v. teindre en ocre.

gɛ̀rɛ ; ; .

v. 1 •  s'approcher. lɛ̀lɛ, màgɛ̀rɛ, sùrunya, térun, màdon. kàna gɛ̀rɛ tásuma ná ! ne t'approche pas du feu !

2 •  approcher qc. gɛ̀rɛ ń ná ! à gɛ̀rɛ ń kɔ́rɔ ! approche-le de moi !

gɛ́rɛgɛ̀rɛ .

n. malheur inattendu. Ála k'án kísi gɛ́rɛgɛ̀rɛ mà ! que Dieu nous préserve de malheur subit ! gɛ́rɛgɛrɛsikaratimin tabagisme passif

gɛ̀rɛgɛrɛ .

adj. pur, sans mélange (se dit de l'or, de l'argent, de la nourriture, mais non des êtres animés). bɛ́rɛbɛ̀rɛ, jɛ́, sániman.

gɛrɛki .

n. grec, grecque.

gɛ́rɛn ; ; .

n. ocre. fìni dònna gɛ́rɛ lá l'habit a été teint en ocre

gɛ̀rɛn .

v. évaporer, tarir. lámìn, gɛ̀rɛn-gɛrɛn, jà. dàla bɛ́ gɛ̀rɛn fíyɛn ní tìle fɛ̀ le vent et le soleil assèchent le marais

gɛ̀rɛngɛrɛn .

n. sécheresse. jà, jíntanya.

gɛ̀rɛn-gɛrɛn ( évaporer évaporer ) .

v. 1 •  sécher, rendre plus consistant. fíɲɛ, jà.

2 •  tarir. gɛ̀rɛn.

gɛ̀rɛngɛrɛnnin ( *diminutif ) .

n. 1 •  coeurs-volants. sìfilɛjirinin.

2 •  plante Hymenocardia acida (arbuste ——⟩ 5 / 6 m, graine en forme de coeur, caractéristique, réputé pour faciliter la procréation). . euph

3 •  plante Hymenocardia lyrata (arbre ——⟩ 10 / 15 m, graine en forme de lyre). . euph

gɛ̀rɛn-kà-dá ( évaporer *infinitif poser ) .

n. plat de riz. kùruba, kɛ́talakini, màlokini.

gɛ̀rɛntɛ .

v. 1 •  serrer, presser, acculer. cɔ̀rin, dóroko, dɛ̀rɛ, gène, gɛ̀nɛn, jíjà, mɔ́sɔn, bísi, cɔ́nkɔn, dígi, gírin, jɔ́sɔn, kɔ́tɔrɔmabɔ, màdígi, mɔ́si, dámìnɛ. dùgu gɛ̀rɛntɛlen les maisons du village sont serrées les unes contre les autres

2 •  ennuyer, mettre dans l'embarras. láfili, lájaba, tàabataaba.

3 •  angoisser. kàmanagàn, kɔ́nɔgàn, kɔ́nɔnagàn.

gɛ̀rɛntɛ .

n. pression. dígi. ɲɔ́gɔn ká gɛ̀rɛntɛ la pression des semblables (de la société)

gɛ̀rɛntɛgɛ gèrentigɛ. .

v. 1 •  gauler des fruits.

2 •  flanquer par terre.

Gɛrɛsi

n.prop. TOP, Grèce (pays).

gɛrɛwu

n. grève. ETRG.FRA. gerewu. Kameruni ntolatannaw ye gɛrɛwu kɛ (baarabila) (Kibaru n°478, 2011) báarabila. báarabila.

gɛri

n. guerre. kɛ̀lɛ, yóya. Gɛri banna san 1945 (Traore, Hinɛ nana, II,11) ETRG.FRA.

gɛ́sɛ .

n. riz pilé (sans avoir été étuvé).

gɛ́sɛ .

n. brosse à dents (faite avec des branchettes de bois vert). dákobɔrɔsi.

gɛ̀sɛngɛsɛn .

n. store.

gɛ́tɛrɛ .

n. pangolin géant, Manis.gigantea, Smutsia.gigantea. nkónsonkansan.

gɛ̀yin .

n. liane-caoutchouc, Landolphia.heudelotii (fruit comestible, le latex sert à réparer les pneumatiques). . apoc ngòyin.

gɛ̀yinji ( liane-caoutchouc eau ) .

n. caoutchouc (latex de liane à caoutchouc Landolphia heudelotii). mána. apoc .

gídigidi

onomat. bruit (qui se répète : passages en courant, coups de feu …) kɔ́cɔkɔcɔ.

Gidime

n.prop. TOP, Guidimé (commune dans le cercle de Yélimané, région de Kayes).

gidɔn Source : Fr. guidon .

n. guidon.

gìdɔrɔn n. gìtɔrɔn. gùdɔrɔn; gùtɔrɔn. fr. goudron

n. goudron, asphalte.

gìdɔrɔn gìtɔrɔn.

n. goudron, asphalte. gìtɔrɔn; gùdɔrɔn. ka Kati cɛci ka Kɔlɔkanin siraba minɛ, o tɔ ye kilomɛtɛrɛ 125 ye; gidɔrɔn don. (Kibaru 502, 2013) ETRG.FRA.

Gigilay

n.prop. NOM.CL.

gílasi .

n. glace. jàfilɛ.

Gilawogi

n.prop. NOM.CL.

gilɛri

n. glaires. nɔ̀ɔnɔ, yìriyara. Balokisɛ bɛ t'u da kɔli woninw kɔnɔ. U bɛ balo yen fɛn na min bɛ wele ko « gilɛri ».(Kunnafoni jɛlenw jɛɲɔgɔnya la) ETRG.FRA.

gíli díli. ; ; .

n. racine.

gilifosati

n.prop. Glyphosate, désherbant. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gilikoze

n. glucose. gilikozi. O la, a ka fisa aw ka sɔrɔmu gilikoze (sukaroma, sérum glucose) kɛ ka o fara kinini kan.(Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

gilikozi

n. glucose. gilikoze. Farikolo magoba bɛ jolilasukaro la, farikolo « gilikozi » min ye baarakologirinkɛla ye, fo ka se farikoloɲɛnajɛkɛla ma. (Kibaru 525, 2015) ETRG.FRA.

gilisemi

n. glicémie. Farilafɛn min bɛ wele tubabukan na « gilisemi », o hakɛ sɛgɛsɛgɛli de bɔra n'o jaabi ye (Kibaru 570, 2019) ETRG.FRA.

giliserini

n. glycérine, glycérol. Giliserini, Glycérine, min bɛ don banakɔtaa yɔrɔ la:… (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

Ginbaira

n.prop. NOM.CL.

Gìndo (l'un des Jamu dogons les plus répandus. Se reconnaissent dogons entre eux, même en dehors du pays Dogon.)

n.prop. NOM.CL.

Gíne

n.prop. TOP, Guinée (pays).

Ginebisawo Ginɛbiso.

n.prop. TOP, Guinée-Bissau (pays).

Ginɛbiso Ginebisawo.

n.prop. TOP, Guinée-Bissau (pays).

gìngin

n. hibou (tout rapace nocturne : hibou, chouette …)

gìngɔn jìngɔn.

n. assoupissement (en position assise …)

gìngɔn jìngɔn.

v. s'assoupir.

gínigini

v. trembler (sol). kàmikami, kúrukuru, kɔ́rɔkɔrɔ, yíriyiri, yɛ́rɛyɛrɛ. ní dɔ̀n bɛ́ kɛ́, dùgukolo bɛ́ gínigini quand on danse, le sol tremble

gìntan .

n. grande foule, grande fête.

gìntan

v. jouer du tambour (avec animation).

gíri gúrɛ.

onomat. boum (bruit de genoux qui touchent le sol de façon ferme et brutale).

gíribasa

v. agir brusquement, se lever brusquement. gàrabasu.

gìrigara

n. problème compliqué.

gìrigara

v. se bagarrer.

gírigiri gíringirin.

v. faire du bruit (grondement de moteur, tonnerre …) kɔ́cɔkɔcɔ, wòroworo.

gírin

n. 1 •  précipitation, fuite. bàlakabalaka, hàrabaharaba, sòlikabɔ, fóni, kásakasa, tíla.

2 •  fête.

gírin ; .

v. 1 •  se jeter, se précipiter. bàlaka, búluki, góloba, gólobasa, kálabakalaba. wùlu gírinna ń kàn le chien s'est précipité sur moi

2 •  accélérer, activer, presser. dádòn, gódon, lámàga, láɲaga, ɲága, bísi, cɔ́nkɔn, dígi, gɛ̀rɛntɛ, jɔ́sɔn, kɔ́tɔrɔmabɔ, màdígi, mɔ́si.

gírin

n. épaisseur. fìrin, gírinya, kólogirinya.

gírin .

vq. 1 •  lourd, pesant. bìlen. dòni mán gírin à má la charge n'est pas trop lourde pour lui

2.1 •  solide (étoffe). kɛ́nɛ. nìn bági kólo ká gírin ce tissu est solide

2.2 •  épais, consistant. fàsa. nìn túlu ká gírin cette huile est consistante

2.3 •  fort (boisson). fárin.

3 •  fort en. jùmɛn ká gírin jùmɛn mà bámanankan ná ? qui est le plus fort en langue bambara ? à kɔ́ ká gírin il a de soutien, il a des protecteurs derrière lui

4 •  difficile. gàn, gó, gɛ̀lɛn.

5 •  tardif (à long cycle de végétation). kénìnge ká gírin gàjaba yé le 'kenenge' est plus tardif que le 'gajaba' (deux sorghos)

6 •  cher. júgu. à dá ká gírin son prix est élevé

7 •  avoir un posture sociale solide (avoir des connections, exercer de l'influence).

8 •  ennuyeux, embêtant.

gírin .

adj. 1 •  lourd, pésant. bìlen, gírinman.

2.1 •  solide (étoffe). kólogirin, kólogɛlɛn, kóloma, kɛ́nɛ.

2.2 •  fort (boisson). bárikama, fárin, ŋánaŋana.

3 •  tardif (à long cycle de végétation). kɔ́sa.

4 •  important, ayant une position sociale forte (avoir des connections, exercer de l'influence). bèlebele, bɛ́rɛ, kólogirinman, kùnba, sɛ̀bɛ, sɛ̀bɛlama.

gírindi gírinti.

n. éructation. gírinti bɛ́ɛ tɛ́ fá yé, nká kɔ́ngɔtɔ cí tɛ́ tous les rots ne viennent pas d'un ventre plein, mais ce n'est pas le fait d'un affamé(dicton)

gírindi gírinti.

v. roter, faire roter. fá kójugu bɛ́ màa gírinti avoir trop mangé vous fait roter

gíringirin gírigiri.

v. faire du bruit (grondement de moteur, tonnerre …)

gírinkajɔ ( se.précipiter *infinitif dresser ) gírin-kà-jɔ̀.

n. émeute.

1 • 

2 •  éliminatoire.

gírin-kà-jɔ̀ ( se.précipiter *infinitif dresser ) gírinkajɔ.

n. émeute.

1 • 

2 •  éliminatoire.

gírinman ( lourd *adjectivateur )

adj. 1 •  lourd. bìlen, gírin.

2 •  solide. kólogirin, kólogɛlɛn, kóloma, kɛ́nɛ.

3 •  tardif. kɔ́sa.

gírinńkàn ( se.précipiter *je sur )

n. talisman (qui attire les clients, les auditeurs). sáraka, sárakafɛn, sìkara, ɲɔ́nɔ. gírinnkan b'á bólo il a un talisman pour attirer la clientèle

gírinti gírindi.

n. éructation. gírinti bɛ́ɛ tɛ́ fá yé, nká kɔ́ngɔtɔ cí tɛ́ tous les rots ne viennent pas d'un ventre plein, mais ce n'est pas le fait d'un affamé(dicton)

gírinti gírindi.

v. roter, faire roter. fá kójugu bɛ́ màa gírinti avoir trop mangé vous fait roter

gírinya ( lourd *en verbe dynamique ) .

n. 1 •  poids. kùru, puwa.

2 •  épaisseur.

3 •  solidité.

4 •  cycle long.

gírinya ( lourd *en verbe dynamique ) .

1.1 •  v. être lourd.

1.2 •  v. rendre lourd. sùnɔgɔ b'á ɲɛ́ gírinya le sommeil alourdit ses paupières (yeux)

2 •  v. être fort en. à bɛ́ ɲíni kà gírinya tɔ̀ bɛ́ɛ mà bámanankan ná il va bientôt dépasser tous les autres en bambara

3 •  v. monter (prix d'une denrée). sánnayɛ̀lɛn, wúli, yánkan, yɛ̀lɛn. à sɔ̀ngɔ gírinyana son prix a monté

gírinyali ( être.lourd [ lourd *en verbe dynamique ] *nom d'action )

n. 1 •  alourdissement.

2 •  muance. kúmakan gírinyali voix qui devient plus grave

giripu

n. grippe. múrasɔgɔsɔgɔ. Mɛkisiki bɛ dabolo jumɛn kan giripu pɔrisini bolo (lɛɛ bana) (Fasokan 2009 04 Mɛkisiki) ETRG.FRA.

gíriwu

onomat. bruit de chute (branche qui tombe, maison qui s'écroule). bíri, gárakasa, táli.

giriyasi

n. grillage. nɛ̀gɛjɔ. Kɛsubaw dilannen don ni jiri ni giriyasi ye.(Kibaru 489, 2012) ETRG.FRA.

girizeyofiliwini

n. griséofulvine. Ni kunnakaba jugumanba don walima ni banamisɛn don min sababu ye nɔgɔ ye, ni a bɛka bonya walima a tɛka nɔgɔya fura kofɔlen ninnu kɛlen kɔfɛ, aw bɛ girizeyofiliwini, griséofulvine garamu 1 ta ni baliku don, nka ni denmisɛnw don, olu bɛ o fura kelen garamu kelen tilancɛ ta don o don. (Dɔgɔtɔrɔ tɛ sigida min na, 2018) ETRG.FRA.

Gise nùmu.

n.prop. NOM.CL.

gísingàsan nkísinkàsa.

n. fleur mâle du maïs.

gìta .

n. instrument de percussion (calebasse avec des cauris liés librement).

gìtafɔla ( instrument.de.percussion dire *agent permanent )

n. joueuse de gita.

gìtɔrɔn n. gùdɔrɔn; gìdɔrɔn; gùtɔrɔn. fr. goudron

n. goudron, asphalte.

gíwu

adv. vite. jóona, súwɛ.

Gize

n.prop. TOP, Gizeh, Giza (ville en Egypte où se trouvent les pyramides).

glási gílasi.

n. glace. gílasi. à súmaya ní glási dè ká kán (La Geste de Ségou, Biton et les génies, 101) Diɲɛ kun n'a kun na, fosi tɛ yen ni gilasikuluw tɛ. (Kibaru n°527, 12/2015) ETRG.FRA.

gó

onomat. bruit sec. jɛ́wu. à yé dátugu gó ! il a claqué la porte, vlan !

gó .

vq. 1 •  désagréable (aux sens: goût, odorat, ouïe). kúna, ŋɛ́ɲɛ. à súma ká gó ça sent mauvais !

2 •  déplaisant (pour -- yé). háli bì, Ɲéle kó mán gó né yé encore maintenant, j'aime Nyele

3 •  en mauvais état, de pauvre qualité. jéle dá ká gó la hache est émoussée à tɛgɛ ka go il est maladroit

4 •  difficile. bìlen, gàn, gírin, gɛ̀lɛn. à fɔ́ ká gó c'est difficile à dire à sɔ̀rɔ mán gó ce n'est pas difficile à trouver

gó .

adj. 1 •  désagréable, déplaisant. dùsumango, fìn, góman, jòlimango.

2 •  mauvais, de pauvre qualité, bon à rien. júgu, kólon, sù.

gò

n. petite amie. gàdi.

gòbi gòbinin.

n. 1 •  soldat blanc (de l'époque coloniale).

2 •  blanc célibataire.

3 •  homme turbulent qui a un faible pour les femmes.

gòbinin gòbi.

n. 1 •  soldat blanc (de l'époque coloniale).

2 •  blanc célibataire.

3 •  homme turbulent qui a un faible pour les femmes.

góbogobogobo gɔ́bɔgɔbɔgɔbɔ.

v. agiter les oreilles (en faisant du bruit, se dit de l'éléphant).

gódo gódon.

v. 1 •  exciter (pour aller plus vite).

2 •  activer. dádòn, gírin, láɲaga, ɲága.

gódogodo

onomat. bruit métallique (pièces en mauvais état).

gòdogodo

v. traîner derrière soi.

gòdogodolan ( traîner.derrière.soi *instrumental )

n. jeu d'enfant (sorte de brouette que l'on tire derrière soi). bɛ̀lɛnintuuru, fɛ̀rɛn, ntàn. ntáraba.

gódon gódo.

v. 1 •  exciter (pour aller plus vite). bìla, kɔ́nɔnasuruku, lámàga, sú, súguba.

2 •  activer. dádòn, gírin, láɲaga, ɲága.

gòfa

n. trou. sɔ̀jigi, wò, dìngɛ.

gofɛrɛnaman ; ; .

n. gouvernement. búru.

gógoro

n. 1 •  cadenas. sìkara, sɔ̀gɔlan.

2 •  cadenas magique. ń'í yé gógoro mín sɔ̀gɔ mín tɔ́gɔ lá, í bɛ́ táa jùru tà à fɛ̀, à tɛ́ bán,wáriko kúma tɛ́ fɔ́ bìlen celui dont tu prononces le nom en refermant ce cadenas, tu fais des emprunts continuels chez lui , il ne t'en reparle pas

gójogojo

adj. robuste.

gójogojo

adv. bien portant.

1 •  en bonne santé.

2 •  ferme, solide, bien dur, bien mûr, bien rempli. dɛ́lɛdɛlɛdɛlɛ.

Golfa

n.prop. NOM.CL.

Goli

n.prop. TOP, Gaule.

gòlo

n. arbre Albizzia. mimo .

gòlo wòlo.

n. 1 •  peau. wòlo bɔ́ enlever la peau, dépouiller wòlo kúra dá prendre un nouveau départ

2 •  tam-tam. bɔ́nba, cíbaranin, jènbe. wòlo fɔ́ jouer du tam-tam

3 •  cuir.

4 •  courroie.

5 •  cible de chasseur.

góloba

v. se précipiter. bàlaka, búluki, gírin, gólobasa, kálabakalaba.

gólobasa gàlabasa.

v. se précipiter. bàlaka, búluki, gírin, góloba, kálabakalaba.

gòlobɛnsenna gòlo-bɛ́-ń-sèn-ná.

n. corps habillés (toute personne portant un uniforme : policier, soldat, douanier, milicien, etc.)

gòlo-bɛ́-ń-sèn-ná gòlobɛnsenna.

n. corps habillés (toute personne portant un uniforme : policier, soldat, douanier, milicien, etc.)

gòlobogalaba

v. aller de tous côtés.

gòlobogalaba

n. cohue.

gòlocɛ ( arbre.Albizzia mâle )

n. arbre Albizzia chevalieri (arbre ——⟩ 6 / 12 m, feuilles et fruits mangés par le bétail, écorce riche en tannin). . mimo

gólogala

adv. à toute allure (aller). félewu.

Gologo Galogo.

n.prop. NOM.CL.

gólogolo kólokolo. kólonkolon.

v. 1 •  mettre en boule.

2 •  façonner au tour, donner une forme cylindrique.

3 •  rassembler, entasser, concentrer. bámu, kàfo, kàmali, kòronto, lájɛ̀, lájɛ̀rɛ, màkàfo, sógolon, sɔ́sɔ, tòn, bánban, dádòn, dóro, kùndòn.

3 •  canaliser.

4 •  s'accrocher (ne pas vouler se séparer de -- lá). bálan.

gòlojɔn ( arbre.Albizzia esclave )

n. (arbre ——⟩ 10 / 15 m, fruit : gousse plate de 10 / 20 cm, lage de 2 / 3 cm). arbre Albizzia malacophylla ugandensis, arbre Albizzia boromoensis. mimo . gòlomuso.

gòlokogoloko

v. bâcler. bàlakabalaka, gàlabagalaba, hàrabaharaba, nkàsaki, súgubasuguba.

gòlokurada ( peau nouveau poser ) wòlokurada.

n. nouveau départ.

gòlomuso ( arbre.Albizzia féminin )

n. arbre Albizzia malacophylla ugandensis, arbre Albizzia boromoensis (arbre ——⟩ 10 / 15 m). mimo . gòlojɔn.

goluwa

n. Gaulois.

Gomakura

n.prop. TOP, Gomakoura (village, cercle de Niono, région de Ségou).

góman ( désagréable *adjectivateur ) .

adj. 1 •  mauvais. gó, júgu, kólon, sù.

2 •  désagréable.

3 •  difficile. bìlen, fìn, gɛ̀lɛn, gɛ̀lɛnman.

gomasi

n. veillée d'armes.

gómi Source : fr : gomme .

n. amidon.

gònbo

n. ventouse (fabriquée avec une corne de vache). gònbo sìgi mettre des ventouses (scarifiées)

gòngan gɔ̀ngan; .

n. zébu. ntɛ̀mɛ.

gòngo gàngan.

n. tambour d'annonce (à deux faces, frappé avec des baguettes).

gòngolima kònkolima.

v. déformer, surélever, rendre convexe. kómayɛ̀lɛma, ŋɔ̀mɛ.

góngolon

onomat. bruit de chute sonore.

góngon

n. 1 •  touque.

gòni gèni. gènin; gwèni.

n. vène, Pterocarpus erinaceus, Picreus lanceolatus, palissandre africain, palissandre du Sénégal, santal rouge d’Afrique (arbre ——⟩ 12 / 15 m; bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon). . papi

gòni gɔ̀ni; gɔ̀nin.

n. 1 •  chaleur. fùnteni, gòniya, kálaya, tára.

2 •  feu, braises. tá, tásuma. à táara gòni tà à sìgiɲɔgɔn fɛ̀ elle est allée prendre des braises chez sa voisine à bá táara gòni cì sa mère est partie allumer du feu

3 •  électricité, courant électrique.

gòni

vq. 1 •  chaud. kálan, gàn. jí ká gòni l'eau est chaude

2 •  rapide, vif, agile. téli. kàrisa ká gòni un tel est un rapide

3 •  irascible, nerveux.

gòni

adj. 1 •  chaud. gòniman, kálan, kálanman, gàn. jí góni dòn c'est de l'eau chaude nɔ̀ gòni fɛ̀, nɔ̀ gòni lá sur-le-champ à nɔ̀ gòni kàn à ce moment, au moment de

2 •  rapide, vif, agile. sènnagoni, sènnakalan, sènnandi, sènnateli, téli, téliman.

3 •  irascible, nerveux. dálamisɛn, dùsumango, ncɔ̀gɔntɔ, núnnango.

gòniman ( chaud *adjectivateur )

adj. 1 •  chaud, brûlant. gòni, kálan, kálanman.

2 •  vif. téli.

gòniya ( chaud *abstractif )

n. 1 •  chaleur. fùnteni, gòni, kálaya, tára.

2 •  empressement.

gòniya ( chaud *en verbe dynamique )

v. 1 •  chauffer (sens propre et figuré). bù, gàn, kálaya.


Ù ye túlu` gòniya kà mɔ̀gɔw lámìn.
‘Ils ont chauffé l’huile et l’ont fait boire aux gens’.
Classes sémantiques des verbes réfléchis (16.3) - VR propres

Ù b’ ù gòniya tásuma` kùnná.
‘Ils se réchauffent au-dessus du feu’.

2 •  accélérer. án kà táama gòniya ! pressons l'allure !

gónkun gɔ̀nkun. gɔ̀nku.

n. pédoncule, queue d'un fruit. jùru.

góntan

v. braire (âne). híhàn.

górijɛgɛnin gɔ́rijigɛni. gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijigɛnin; gɔ́rijɛgɛni; gɔ́rijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

górijɛgɛninya ( homosexuel *abstractif ) gɔ́rijigɛniya. gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛninya.

n. homosexualité, sodomie (masculine). górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ l'homosexualité est l'insertion du pénis érecté par derrière gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé…wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement

Gori-Kopela

n.prop. TOP, Gory Gopéla (village et commune, cercle et région de Kayes).

góro

n. bouton, verrue (maladie). butɔn. bìri, góroba, góronin, kùrukuru, npíri.

góro górowu.

adv. prendre de force (et par surprise).

góro

n. Dicrostachys glomerata, Dichrostachys cinerea, mimosa clochette (un arbuste 4-7 m).

unknown

gòro gòron.

v. 1 •  frotter. fìni gòron bien frotter le linge

2 •  rosser, frapper, éduquer sévèrement. dákari, bùgubugu, bùgɔ, cì, cɔ́gɔri, gòsi, gún, kɔ́nkɔn, lákùru, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màa gòron rosser qqn

3 •  se précipiter. ù b'ú gòron í kàn kà kúlo ils se précipitent sur toi en hurlant

góroba ( bouton *augmentatif )

n. 1 •  verrue, excroissance de chair. bìri, góro, góronin, kùrukuru, npíri.

2 •  caroncule des oiseaux.

gòrobinɛ Source : fr : gros bonnet ?

n. élégance. bùgaya, fáyida. gòrobinɛ ní fáyida ! quelle élégance ! ) jánjigiya.

górogoro

n. arbre Acacia caffra, Acacia.polyacantha.campylacantha (arbre ——⟩ 15 m (rare au Sahel, préfère les nappes phréatiques élevées)). mimo .

gòroko

n. énorme grenier.

gòron gòro.

v. 1 •  frotter. cáron, cɛ̀kɛcɛkɛ, jɔ̀ɔsi, ntìri, sùsa, téreke, tìrinti. fìni gòron bien frotter le linge

2 •  rosser, frapper, éduquer sévèrement. dákari, bùgubugu, bùgɔ, cì, cɔ́gɔri, gòsi, gún, kɔ́nkɔn, lákùru, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màa gòron rosser qqn

3 •  se précipiter. ù b'ú gòron í kàn kà kúlo ils se précipitent sur toi en hurlant

gòronbosi bùrunusi. bùrumusi; gùrumusi.

n. 1 •  foulard islamique, niqab.

2 •  burnous, djellaba.

3 •  membrane enveloppant à la naissance le corps de certains enfants.

góronin ( bouton *diminutif )

n. verrue. bìri, góro, góroba, kùrukuru, npíri.

górowu góro.

adv. prendre de force (et par surprise).

Gosi

n.prop. TOP, Gossi (ville et commune, cercle de Gourma-Rharous, région de Tombouctou).

gòsi .

v. 1 •  battre, frapper. báron, bùgɔ, cɔ́gɔri, gálon, ntìri, tòntà, wàlon, bùgubugu, cì, gòron, gún, kɔ́nkɔn, lákùru, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, yálon.

2 •  jouer (du tambour). fɔ́, túlon, túlonkɛ.

3 •  saillir, couvrir (une femelle). bíri, dátugu.

4 •  tirer sur.

5 •  construire.

6 •  picorer. sògin.

7 •  castrer. kɔ́bɔ, kɔ́gòsi.

8 •  se finguer.

gòsidenwɔɔrɔ ( battre enfant six )

n. coiffure à six tresses.

gòsituma ( battre moment )

n. rut. mùsoko.

góya ( désagréable *en verbe dynamique ) .

n. 1 •  mauvais goût.

2 •  mauvais état.

3 •  déplaisir, mauvais gré. à yé góya kɛ́ né lá il s'est montré désagréable envers moi

4 •  difficulté.

góya ( désagréable *en verbe dynamique ) .

v. 1 •  rendre mauvais. dùgukolo góyara le sol s'est appauvri

2 •  rendre désagréable.

3 •  rendre difficile. bìlen, bù, gɛ̀lɛya. má fóyi góya í dén ná tu n'as rien demandé de pénible à ton enfant

Goyita Goyta.

n.prop. NOM.CL, Goïta.

Goyta Goyita.

n.prop. NOM.CL, Goïta.

gɔ́bɔgɔbɔgɔbɔ góbogobogobo.

v. agiter les oreilles (en faisant du bruit, se dit de l'éléphant).

gɔ́dogɔdɔ gɔ́jɔ. gɔ́dɔ.

adv. très vieux, très (vieux).

gɔ́dɔ gɔ́jɔ. gɔ́dogɔdɔ.

adv. très vieux, très (vieux).

gɔ́dɔgɔdɔgɔdɔ

adv. à bord.

gɔ̀fɛ gɛ̀fɛ. gwɛ̀fɛ; gwɔ̀fɛ.

n. houe (à manche recourbé et à large fer).

gɔfɛrɛnɛrɛ gɔfɛrɛnɛri.

n. gouverneur. fàama, kúmandan, màramɔgɔ.

gɔfɛrɛnɛrɛya gɔfɛrɛnɛriya.

n. gouvernorat. gɔfɛrɛnora.

gɔfɛrɛnɛri gɔfɛrɛnɛrɛ.

n. gouverneur.

gɔfɛrɛnɛriya gɔfɛrɛnɛrɛya.

n. gouvernorat.

gɔfɛrɛnora

n. gouvernorat. gɔfɛrɛnɛrɛya. An bɛ don min na i ko bi, pilatifɔrimu politikiɲɛmɔgɔw n'a kɛlɛdenw sigilen bɛ Kidali cɛmancɛ la, lntilibani kin na ka surunya gɔfɛrɛnora la, n'o ye gɔfɛrɛnɛri dagayɔrɔ n'a ka baarakɛyɔrɔ ye. (Kibaru n°529, 2016) ETRG.FRA.

gɔ́jɔ gɔ́dɔ; gɔ́dogɔdɔ.

adv. très vieux, très (vieux). kɔ́tɔkɔtɔ, kɔ́yɔkɔyɔ.

gɔlifu

n. golf. Lafiyabugu ntolatankɛnɛ min bɛ wele Gɔlifu, lajɛ in kɛra yen, Modibo Sidibe ka politikitɔn tɔndenw n'a kanubaa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen. (Kibaru 558 2018) ETRG.FRA.

gɔ̀lɔn ; .

v. se tordre. ŋɔ̀mɛ. né ká dàbakisɛ gɔ̀lɔnna le fer de ma houe est déformé à sèn gɔ̀lɔnna il a le pied tordu bìnimini.

gɔ̀lɔn ngɔ̀lɔn. ngɔ̀lɔ.

n. 1 •  canne, baguette.

2 •  déformation.

gɔ̀mɛ

n. siège, tabouret de femme (parfois : fauteuil à dossier légèrement penché, en raphia). dága, kálakanin, sìgilan. à kɔ̀rɔlen fɔ́ k'á dá gɔ̀mɛ ná ! il est retombé en enfance !

unknown
gɔ̀mɛ (siège, tabouret de femme; ici à droite du tásàlén en plastique bleu)
photo Valentin Vydrine

gɔmu

n. gomme. jíriɲɛji, ɲɛ́ji. a bɛ kɛ segiw, (…), sɛbɛnnikɛlan kɛrɛyɔn, gɔmuw ani fɛn wɛrɛw. (Kibaru 534, 2016) ETRG.FRA.

gɔ̀n

n. danse (plutôt inconvenante). dɔ̀n, yàyònbá.

gɔ̀n ngɔ̀n.

n. babouin (grand singe quadrupède, vit en clan).

1 •  babouin de Guinée, Papio.cynocephalus.papio.

2 •  babouin doguera, Papio.cynocephalus.anubis.

gɔ̀n ngɔ̀n.

n. 5000 francs.

gɔ̀nbɛlɛ

n. albinos (atteint de dysmélanie congénitale). yéfuge.

gɔ̀nbolonin ( babouin bras *diminutif ) ngɔ̀nbolocɛnin. ngɔ̀nbolonin.

n. Commelina forskalaei, plante Commelina forskalaei.

gɔ̀nfasa ( babouin tendon )

n. tendon d'Achille. fàsaba.

gɔ́nfin ( noir )

n. arbuste Cynometra vogelii (——⟩ 5 à 10 m ou même 20 m, berges en zone soudano-guinéenne). . césa báworo.

gɔ̀ngan gòngan. .

n. zébu.

gɔ̀ngɔli

n. doigt recourbé (en forme de crochet). à yé né lámara, ò má háli gɔ̀ngɔli sìgi né kùn il m'a éduqué sans même me donner un petit coup sur la tête

gɔ̀ngɔli kɔ̀ngɔli.

v. retrousser. fèren, kɔ́rɔcɛ̀, yɛ̀lɛn, ɲàro. sùmɛ dánin gɔ̀ngɔlilen / le poisson 'Arias gigas' a les lèvres retroussées

gɔ́ngɔn ; .

n. poussière. bùguri, fɔ̀lɔkɔ. gɔ́ngɔn dálen bɛ́ à ká jí kán il y a de la poussière déposée sur son eau

gɔ́ngɔrɔ gɔ́ngɔrɔn.

n. pierre, motte de terre. fára, kába, mánabɛlɛ, bɔ̀gɔden, bɔ̀gɔkuru.

gɔ́ngɔrɔn gɔ́ngɔrɔ.

n. pierre, motte de terre. bɔ̀gɔden, bɔ̀gɔkuru.

gɔ́ngɔrɔn

v. être ivre. à gɔ́ngɔrɔnnen dòn il est plein d'alcool

gɔ̀ngɔyi

v. tordre. fúgan, gɔ̀nti, tɔ́nɔmi, tɔ́nɔtɔnɔ, ŋɔ̀mɛ.

gɔ̀ni gòni. gɔ̀nin.

n. 1 •  chaleur.

2 •  feu, braises. tá, tásuma. à táara gòni tà à sìgiɲɔgɔn fɛ̀ elle est allée prendre des braises chez sa voisine à bá táara gòni cì sa mère est partie allumer du feu

3 •  électricité, courant électrique.

gɔ̀nin gòni. gɔ̀ni.

n. 1 •  chaleur.

2 •  feu, braises. tá, tásuma. à táara gòni tà à sìgiɲɔgɔn fɛ̀ elle est allée prendre des braises chez sa voisine à bá táara gòni cì sa mère est partie allumer du feu

3 •  électricité, courant électrique.

gɔ́njɛ ( blanc )

n. arbuste Adina microcephala (zone soudano-guinéenne). . rubi

gɔ̀njigi ( babouin mâle )

n. gros cynocéphale. Syn : gɔ̀nkɔrɔ .

gɔ̀nku gɔ̀nkun. gónkun.

n. pédoncule, queue d'un fruit. jùru.

gɔ̀nkun gɔ̀nku; gónkun.

n. pédoncule, queue d'un fruit. dénjuru, ɲɔ́ɔnɔ, jùru.

gɔ̀nkuru ( babouin plier )

n. prise de lutte (tête de l'adversaire serrée entre les jambes). nkɛ̀rɛ, nkɛ̀rɛnín.

gɔ̀nkuru ( babouin plier )

v. faire la prise. à yé né gɔ̀nkuru il m'a pris la tête entre ses jambes

gɔ̀nsɔrɔ kɔ̀nsɔgɔ.

n. petite louche.

gɔ̀ntɛgɛ ( babouin paume )

n. cactus.

gɔ̀nti

v. tordre, courber. fúgan, gɔ̀ngɔyi, tɔ́nɔmi, tɔ́nɔtɔnɔ, ŋɔ̀mɛ, bíri, ŋáana, dù.

gɔ̀ɔtɛ gɔ̀tɛ. gɔ̀ɔtɔ; gɔ̀tɔ.

n. lutin, génie nain.

gɔ̀ɔtɔ gɔ̀tɛ. gɔ̀ɔtɛ; gɔ̀tɔ.

n. lutin, génie nain.

gɔ́rijɛgɛni gɔ́rijigɛni. gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijigɛnin; gɔ́rijɛgɛnin; górijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

gɔ́rijɛgɛnin gɔ́rijigɛni. gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijigɛnin; gɔ́rijɛgɛni; górijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

gɔ́rijɛgɛninya ( homosexuel *abstractif ) gɔ́rijigɛniya. gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; górijɛgɛninya.

n. homosexualité, sodomie (masculine). górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ l'homosexualité est l'insertion du pénis érecté par derrière gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé…wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement

gɔ́rijɛgɛniya ( homosexuel *abstractif ) gɔ́rijigɛniya. gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛninya; górijɛgɛninya.

n. homosexualité, sodomie (masculine). górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ l'homosexualité est l'insertion du pénis érecté par derrière gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé…wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement

gɔ́rijigɛni gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijigɛnin; gɔ́rijɛgɛni; gɔ́rijɛgɛnin; górijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

gɔ́rijigɛnin gɔ́rijigɛni. gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijɛgɛni; gɔ́rijɛgɛnin; górijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

gɔ́rijigɛniya ( homosexuel *abstractif ) gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛninya; górijɛgɛninya.

n. homosexualité, sodomie (masculine). górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ l'homosexualité est l'insertion du pénis érecté par derrière gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé…wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement

Gɔrɔ

n.prop. TOP, Goro (un village).

gɔ́rɔ

adv. vlan (bruit de quelque chose qui se pose). káwu.

gɔ̀rɔ

v. s'asseoir (pop.) bìsimila.

gɔ́rɔjɛgɛni gɔ́rijigɛni. gɔ́rɔjigɛni; gɔ́rijigɛnin; gɔ́rijɛgɛni; gɔ́rijɛgɛnin; górijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

gɔ́rɔjɛgɛniya ( homosexuel *abstractif ) gɔ́rijigɛniya. gɔ́rɔjigɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛninya; górijɛgɛninya.

n. homosexualité, sodomie (masculine). górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ l'homosexualité est l'insertion du pénis érecté par derrière gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé…wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement

gɔ́rɔjigɛni gɔ́rijigɛni. gɔ́rɔjɛgɛni; gɔ́rijigɛnin; gɔ́rijɛgɛni; gɔ́rijɛgɛnin; górijɛgɛnin. wolof *

n. homosexuel.

gɔ́rɔjigɛniya ( homosexuel *abstractif ) gɔ́rijigɛniya. gɔ́rɔjɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛniya; gɔ́rijɛgɛninya; górijɛgɛninya.

n. homosexualité, sodomie (masculine). górijɛgɛninya yé fɔ́rɔ wílilen dònni yé kɔ́fɛla fɛ̀ l'homosexualité est l'insertion du pénis érecté par derrière gɔ́rɔjigɛniya yé cɛ̀ yɛ̀rɛdama ká ɲɔ́gɔnɲini yé…wála l'homosexualité est la recherche du sexe entre hommes seulement ou entre femmes seulement

gɔ̀rɔkɔ .

n. usure. yùruguyurugu.

1 •  prêt à usure (ex : prêt d'un sac en période de soudure, deux sacs rendus à la récolte).

2 •  intérêts (de crédit).

gɔ̀rɔndɔ gɔ̀rɔntɔ. .

v. 1 •  ronfler.

2 •  rugir (lion, hippopotame …) kònbo, kóoro.

3 •  gronder (chien …) gúdu, gúdugudu, kúlu, màkúma.

gɔ̀rɔntɔ gɔ̀rɔndɔ; .

v. 1 •  ronfler.

2 •  rugir (lion, hippopotame …) kònbo, kóoro.

3 •  gronder (chien …) gúdu, gúdugudu, kúlu, màkúma.

gɔ̀silan ( battre *instrumental )

n. marteau, maillet, fléau, battoir. gén, marato, marito, mántaraka, kúrunden, kúrunnin, pénpèlen.

gɔ̀tɛ gɔ̀ɔtɛ; gɔ̀ɔtɔ; gɔ̀tɔ.

n. lutin, génie nain. wɔ̀kulɔ.

gɔ̀tɔ gɔ̀tɛ. gɔ̀ɔtɛ; gɔ̀ɔtɔ.

n. lutin, génie nain.

gréfe gérefe.

n. gérefe. arbre greffé. gréfe dén ká tɛ́li ETRG.FRA.

grɛ́n

n. grin (groupe d'amis qui se réunissent pour prendre le thé ensemble).

Gubagubo

n.prop. Gbagbo (Laurent Gbagbo, le président de Côte d'Ivoire en 2001-2011).

Gude

n.prop. Goudé (Charles Blé Goudé, leader des "jeunes patriots" en RCI à l'époque de Laurent Gbagbo).

gùdɔrɔn n. gìtɔrɔn. gìdɔrɔn; gùtɔrɔn. fr. goudron

n. goudron, asphalte.

gùdɔrɔn gìtɔrɔn.

n. goudron, asphalte. gìdɔrɔn; gìtɔrɔn. ka Kati cɛci ka Kɔlɔkanin siraba minɛ, o tɔ ye kilomɛtɛrɛ 125 ye; gidɔrɔn don. (Kibaru 502, 2013) ETRG.FRA.

gúdu gúdun.

v. gronder (tonnerre, gros tambour …) gúdugudu, gɔ̀rɔntɔ, kúlu, màkúma.

gúdugudu gúdungudun.

v. gronder (tonnerre, chute d'eau …) gúdu, gɔ̀rɔntɔ, kúlu, màkúma.

gúdugudu gúdugudugudu.

onomat. bruit de l'eau, bruit de tonnerre.

gúdugudugudu gúdugudu.

onomat. bruit de l'eau, bruit de tonnerre.

gúdun gúdu.

v. gronder (tonnerre, gros tambour …)

gúdungudun gúdugudu.

v. gronder (tonnerre, chute d'eau …)

gúfa

n. touffe de cheveux (sur une tête rasée). búgɛ.

gúlagula

onomat. bruit de ce qu'on avale.

gulobili

n. globule. Ale tɛ kɛnɛkan-bana yeta ye, ka d'a kan, a banakisɛ « VIH » bɛ tɛmɛ mɔgɔ jolisiraw de fɛ, ka taa farikolo lakanafɛnw kɛlɛ, k'olu silatunu, n'o ye « gulobili jɛmanw ni gulobili bilemanw » ye. (Jɛkabaara 329) ETRG.FRA.

Gumane

n.prop. NOM.CL.

Gumankɔ

n.prop. TOP, Goumanko (cercle de Kita, région de Kayes).

gumiye

n. goumier. Sòròdasiw ka defile tugura o la. Sòròdasi kalandenw ni lakòliden minnu b'u ka sòròdasiya kèla ji ni kungo tigilamògòw ni duwanyèw; zandaramuw ni polisiw, garadiw ni gumiyew; (Faso Kumakan, 1986) ETRG.FRA.

gún .

n. 1 •  île. gúnkun.

2 •  continent.

gún .

v. 1 •  joindre, arriver à. kùntùgu, lásɔ̀rɔ. à gúra à lá il l'a rejoint né nàtɔ táara gún nsɛ́rɛba dɔ́ lá en venant, je suis arrivé à un gros ficus

2 •  atteindre, frapper. fò, fóro, sé, sɔ̀rɔ, bùgubugu, bùgɔ, cì, cɔ́gɔri, gòron, gòsi, kɔ́nkɔn, lákùru, màgòsi, sába, sábansaban, sánkalima, wàlon, yálon. màli yé kúrun gún l'hippopotame a bousculé la pirogue

3 •  soudoyer. tɛ́ né gún fɛ́n ná ? tu ne me fais pas un petit cadeau ?

Gunbala (Charpentiers toutcouleurs (laobe), constructeurs de bateaux.)

n.prop. NOM.CL.

gúnban

v. s’accouder. à y'í gúnban bìlali kàn il s'est accoudé sur la natte

Gundamu

n.prop. TOP, Goundam (nom de lieu).

gùndo .

n. secret, connaissance secrète. jàkumakun, yɛ̀lɛn. kà gùndo fára, kà gùndo bɔ̀rɔtɔ dévoiler un secret (devant -- yé).

gùndo

v. garder en secret (soutenu, rare).

gùndoba ( secret *augmentatif ) .

n. mystère.

gùndodonɲɔgɔn ( secret entrer *partenaire réciproque ) .

n. confident. dánnaɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga, gùndofɔɲɔgɔn. í mána mín k'í gùndodonɲɔgɔn yé, ò fɔ́lɔ b'í gùndo póyi celui à qui tu as confié un secret est le premier qui va le révéler (kb 5/05 p 7)

gùndofɔɲɔgɔn ( secret dire *partenaire réciproque ) .

n. confident. dánnaɲɔgɔn, kùnfɔɲɔgɔn, kùnkofɔɲɔgɔn, kɔ́nɔkofɔbaga, gùndodonɲɔgɔn, kɔ́nɔfɔɲɔgɔn.

Gundoguru Dogɔn

n.prop. TOP, Goundogourou Dogon (village, commune de Diankabou, cercle de Koro, région de Mopti).

gùndolafɔ ( secret à action.de.dire ) .

n. euphémisme. fɛ́ngɛkan. 'kɔ́sa' mán kán kà mɛ́n hɔ́rɔn dá, à gùndɔlafɔ dɔ́ yé : kùlusijalasa yé

gùndomajira ( secret *comme de montrer ) .

n. apparition, révélation, vision. kùnbɔ.

gùngurun gùnkurun.

n. souche.

gúnkan ( joindre sur )

n. adjoint. dálasigi, dánkan, kánkɔrɔsigi, kɔ́rɔsigi.

gúnkulu ( île bande )

n. archipel.

gúnkun ( île tête )

n. île. gún, gúnu .

gùnkurun gùngurun.

n. souche.

gúrɛ gíri.

onomat. boum (bruit de genoux qui touchent le sol de façon ferme et brutale). táki, tóli.

gùrubogurubo gùrubugurubu.

adv.p. au galop. à gùrubugurubu táatɔ fílɛ le voilà qui s'en va au galop

gùrubogurubo gùrubugurubu.

v. galoper.

gùrubugurubu gùrubogurubo.

adv.p. au galop. à gùrubugurubu táatɔ fílɛ le voilà qui s'en va au galop

gùrubugurubu gùrubogurubo.

v. galoper. kúrakura, yábalan.

Guruma

n.prop. TOP, Gourma (nom de lieu).

gùrumusi bùrunusi. bùrumusi; gòronbosi.

n. 1 •  foulard islamique, niqab.

2 •  burnous, djellaba.

3 •  membrane enveloppant à la naissance le corps de certains enfants.

gurupu

n. groupe, groupe électrogène. dó, jɛ̀kulu, mànton, sìgida, sɛ́rɛ, ɲùgu. Kalan karamɔgɔw bɛ kɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔw ye, ani fan wɛrɛ kalansobaw karamɔgɔbaw, fo ka se gurupu "HEC" karamɔgɔbaw ma.(Jɛkabaara n°280, 2008) N’o tɛmɛna tile kelen kan, a bɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye nga, an bɛ telefɔniw sariziye ni gurupu ye.(Fasokan, 2009/12) ETRG.FRA.

gurupuman

n. groupement. tɔ́n. an ye baara daminɛ ni dugutɔnw ye, i n' a fɔ « aw ni duguyiriwatɔnw ni gurupumanw ni dugujɛkulu wɛrɛw. (Kibaru 305, 1997) ETRG.FRA.

gùtɔrɔn n. gìtɔrɔn. gùdɔrɔn; gìdɔrɔn. fr. goudron

n. goudron, asphalte.

Guwani Guyani.

n.prop. TOP, Guyane (nom de lieu).

gùwɛn

n. cor rhombe (sert à produire un bruit effrayant).

Guyani Guwani.

n.prop. TOP, Guyane (nom de lieu).

gwá gá.

adv. chute énergique.

gwáala gáala.

n. 1 •  huître.

2 •  chaux de coquillage. gáalamugu.

gwáalamugu ( huître poudre ) gáalamugu.

n. 1 •  chaux de coquillage.

2 •  craie en poudre.

3 •  talc.

gwáan gáan.

onomat. bruit violent. à yé dá túgu gáan ! il a fermé violemment la porte, pan !

gwàaragwaara gàaragaara. gàragara; gwàragwara.

n. brancard.

gwádawu gádawu.

adv. d'un seul coup. téwu.

gwádawugwádawu gádawugadawu.

onomat. bruit de galop.

gwága gága.

n. panier à kolas. nága.

gwála gɛ́lɛ. gála; gwɛ́lɛ.

n. 1 •  plate-forme, estrade publique (sur les places des villages). (en rondins rapprochés posés sur des pieux).

2 •  mirador (dans les champs). gála.

gwála

n. coquille de fileuse (un mollusque dont la coquille est utilisée pour secher les doigts par des fileuses du coton).

gwàlabagalaba gàlabagalaba. gàrabagaraba.

v. bâcler (agir à-la-va-vite).

Gwancɔ Gancɔ.

n.prop. NOM.F (nom féminin).

Gwanseni Gansenin. Gwansenin; Ganseni.

n.prop. NOM.F (nom féminin).

Gwansenin Gansenin. Ganseni; Gwanseni.

n.prop. NOM.F (nom féminin).

gwàragwara gàaragaara. gwàaragwaara; gàragara.

n. brancard.

Gwatiya

n.prop. NOM.M (nom masculin).

gwègwe ngège. gège.

n. arbuste Maytenus senegalensis (buissonnant, épines de 1 / 5 cm portant deux feuilles au sommet). . céla gègenin.

gwélù gélù. gèlù; ngèlu.

n. petit duc africain, Otus scops (le plus petit des hiboux,18cm !, aigrettes très développées).

gwèlu gèlu. gèle.

n. surface (d'un champ).

gwènde gène. gwène; gènde.

v. serrer.

1 •  gêner, être trop étroit (un vêtement, une chaussure; pour -- mà). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment

2 •  bien fermer. mɛ̀ku.

gwène gène. gènde; gwènde.

v. serrer.

1 •  gêner, être trop étroit (un vêtement, une chaussure; pour -- mà). sàbara nìn ká dɔ́gɔ í sèn mà, à bɛ́ gène à mà ces chaussures sont trop petites pour ton pied, elles le compriment

2 •  bien fermer. mɛ̀ku.

gwèni gèni. gènin; gòni.

n. vène, Pterocarpus erinaceus, Picreus lanceolatus, palissandre africain, palissandre du Sénégal, santal rouge d’Afrique (arbre ——⟩ 12 / 15 m; bois d'ébénisterie, sert à fabriquer les lames de balafon). . papi

gwère gère. gwèren; gèren.

n. danse athlétique (chez les malinké).

gwérekese gérekete. gérekese; gélenkete; gwérekete; gwérenkete.

n. nu. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu

gwérekete gérekete. gérekese; gélenkete; gwérekese; gwérenkete.

n. nu. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu

gwèren gère. gwère; gèren.

n. danse athlétique (chez les malinké).

gwérenkete gérekete. gérekese; gélenkete; gwérekete; gwérekese.

n. nu. ù sélitɔ, ù tɛ́ sé k'ù jɔ̀ dùgukolo gérekese kàn quand ils font leur prière, ils ne peuvent la faire sur le sol nu

gwéte géte.

adv. très petit de taille. kàrisa ká sùrun géte ! un tel est tout petit !

gwɛ̀fɛ gɛ̀fɛ. gɔ̀fɛ; gwɔ̀fɛ.

n. houe (à manche recourbé et à large fer).

gwɛ́lɛ gɛ́lɛ. gála; gwála.

n. 1 •  plate-forme, estrade publique (sur les places des villages). (en rondins rapprochés posés sur des pieux).

2 •  mirador (dans les champs). gála.

gwɛ̀lɛn gɛ̀lɛn. gɛ̀nɛn; gwɛ̀nɛn.

n. tibia.

gwɛ̀lɛnkala ( tibia tige ) gɛ̀lɛnkolo. gɛ̀lɛnkala; gwɛ̀lɛnkolo.

n. 1 •  tibia.

2 •  canon du bétail.

gwɛ̀lɛnkolo ( tibia os ) gɛ̀lɛnkolo. gɛ̀lɛnkala; gwɛ̀lɛnkala.

n. 1 •  tibia.

2 •  canon du bétail.

gwɛ̀nɛn gɛ̀lɛn. gɛ̀nɛn; gwɛ̀lɛn.

n. tibia.

gwɔ̀fɛ gɛ̀fɛ. gɔ̀fɛ; gwɛ̀fɛ.

n. houe (à manche recourbé et à large fer).

gwɔ̀lɔn ngɔ̀lɔn. wɔ̀lɔn; ngwɔ̀lɔn.

v. être déformé (métal, calebasse …) ŋɔ̀mɛ.